Lip­nja Trump je ni­šta­ri­ja ili su se ta­ko me­di­ji do­go­vo­ri­li

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

us­pje­šan od­vjet­nik, pa za­što ne bi bio ta­kav i na če­lu te važ­ne ins­ti­tu­ci­je. Kad je pri­je se­dam go­di­na iz­a­bran za us­tav­nog su­ca, me­di­ji su pi­sa­li ka­ko je od­vjet­nič­ki ured to­ga Šek­so­va ku­ma “sa­mo od zas­tu­pa­nja dr­žav­ne tvrt­ke Pli­na­cro imao naj­ma­nje tri mi­li­ju­na ku­na, dok se o vi­si­ni nje­go­va od­vjet­nič­kog an­ga­žma­na za Hr­vat­ske že­ljez­ni­ce i Hr­vat­ske auto­ces­te mo­že sa­mo na­ga­đa­ti”. Pi­sa­lo se ta­da da se una­toč kri­zi i ape­li­ma za šted­nju i “una­toč ‘voj­s­ci’ za­pos­le­nih prav­ni­ka dr­žav­ne tvrt­ke ne sus­te­žu... sku­po pla­ti­ti pri­vat­ne od­vjet­nič­ke ure­de za rje­ša­va­nje raz­nih spo­ro­va”, a na vr­hu pi­ra­mi­de s bo­ga­tim mi­li­jun­skim pri­ho­di­ma bio je “kum” Še­pa­ro­vić. I znao je po­li­ti­ča­ri­ma pra­vi­ti li­je­pe (pro­tu)us­lu­ge, pa je ta­ko kao zas­tup­nik Ja­dran­ke Ko­sor žes­to­ko re­agi­rao na moj tekst “Ne­do­dir­lji­vi mi­nis­tri­čin še­šir”. No ni­su sa­mo mi­nis­tri­ca i pos­li­je pre­mi­jer­ka sa še­ši­rom i go­le­me za­ra­de od dr­žav­nih tvrt­ki obi­lje­ži­li Še­pa­ro­vi­će­vu blis­ta­vu ka­ri­je­ru. Ko­ja se kao i nje­zin sa­daš­nji vr­hu­nac na če­lu Us­tav­nog su­da slu­ti­la još dok je stu­di­rao, kad je is­pit iz us­tav­nog pra­va po­lo­žio s – dvoj­kom. Pra­vi čo­vjek na pra­vom mjes­tu! Tek po­što se da­ni­ma pi­sa­lo i go­vo­ri­lo o “stra­vič­noj iz­ja­vi” kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka SAD-a Do­nal­da Trum­pa, ko­ji je re­kao da je pos­li­je po­ko­lja 50 ge­je­va na Flo­ri­di “za­do­vo­ljan što je bio u pra­vu” kad je go­vo­rio o “is­lam­skoj ra­di­ka­li­za­ci­ji”, pro­kri­jum­ča­rio se u ve­ći­ni me­di­ja iz­ba­ci­van dio nje­go­ve iz­ja­ve u ko­jem ka­že da se mo­li za žr­tve i nji­ho­ve obi­te­lji. Ako je Trump ni­šta­ri­ja, ka­ko su se me­di­ji “do­go­vo­ri­li”, on­da tre­ba pre­šu­ći­va­ti sva­ko po­zi­tiv­no zna­če­nje ko­je bi mo­gle ima­ti nje­go­ve ri­je­či i pos­tup­ci. Bog i mo­li­tva u Trum­po­voj bli­zi­ni? Ne do­la­zi u ob­zir, što vi­še ih uda­lji­te! Ga­dos­ti u Trum­po­voj bli­zi­ni? To se traži, još vi­še ih pri­bli­ži­te! Na­rav­no, is­prav­no je ono što su o “te­ro­ris­tič­kom či­nu” rek­li Ba­rack Oba­ma i Hi­lary Clin­ton, ko­je je Trump op­tu­žio što im ni­ka­ko pre­ko us­ta ne pre­la­ze ri­je­či “is­lam­ski ra­di­ka­li­zam”. Trump se dr­ži jed­nos­tav­ne lo­gi­ke – ako ne­što ne ime­nu­ješ, i ne znaš što ćeš spri­je­či­ti. Te zna što bi tre­ba­lo uči­ni­ti. Me­đu os­ta­lim, spri­je­či­ti ula­zak u Ame­ri­ku svim mus­li­ma­ni­ma ko­ji u njoj ni­su ro­đe­ni.

Vri­je­me je da sad de­mo­kra­ci­ja od­ba­ci stra­no ti­je­lo – Mi­la­no­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.