MUP je fran­cu­skoj po­li­ci­ji dos­ta­vio ime­na tri­de­se­tak oso­ba ko­je su ka­ni­le na­pra­vi­ti ne­red

Mi­nis­tar Ore­pić tvr­di da je Ue­fin di­rek­tor or­ga­ni­za­ci­je utak­mi­ce od­lu­čio da se hu­li­ga­ne ko­ji­ma je za­bra­nje­no ići na utak­mi­ce, a na ko­je je upo­zo­ren - pus­ti na sta­di­on

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Bo­ro­vac

Od­vjet­nik Da­mir Ka­ra­čić naj­av­lju­je tuž­be zbog po­pi­sa na in­ter­ne­tu na ko­jem su kao kriv­ci na­ve­de­ni i di­na­mov­ci ko­ji se ni­su mi­ca­li iz Zagreba Dvo­ji­cu hu­li­ga­na iz Hr­vat­ske fran­cu­ska je po­li­ci­ja za­dr­ža­la, tra­ju iden­ti­fi­ka­ci­je i pri­vo­đe­nja os­ta­lih iz­gred­ni­ka, a na gra­nič­ne pri­je­la­ze su pos­la­ni po­da­ci s ime­ni­ma onih za ko­je se sum­nja da su bi­li uz­roč­ni­ci ne­re­da u Sa­int-Eti­en­neu. Čim do­đu na pri­je­laz, bit će uhi­će­ni. Je­dan od za­dr­ža­nih u po­li­ci­ji imao je za­bra­nu od­la­za­ka na utak­mi­ce. Dru­gi je već bio pri­vo­đen zbog iz­a­zi­va­nja ne­re­da na sta­di­oni­ma i kra­đa. Spo­mi­nje se mo­guć­nost da će im se su­di­ti u Fran­cu­skoj, i to za te­ro­ri­zam, za što je za­pri­je­če­na kaz­na do 20 go­di­na za­tvo­ra. Do­sa­daš­nja is­tra­ga po­t­vr­đu­je

Me­đu­sob­ni obra­čun hr­vat­skih na­vi­ja­ča na tri­bi­na­ma u Sa­int-Eti­en­neu. Ve­ći­na na­vi­ja­ča že­lje­la je za­us­ta­vi­ti hu­li­ga­ne ko­ji su ba­ca­li ba­klje i na­mje­ra­va­li pre­ki­nu­ti utak­mi­cu

Ruž­ni su­ko­bi

U po­ho­du protiv spor­ta Je­dan od hu­li­ga­na iz sku­pi­ne ko­ja je iz­a­zva­la sra­mot­ne ne­re­de u Fran­cu­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.