Nje­mač­ki res­to­ran ot­ka­zao skup A-HSP-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Nje­mač­kom ogran­ku stran­ke A-HSP one­mo­gu­će­no je okup­lja­nje u res­to­ra­nu jed­nog te­ni­skog klu­ba u gra­du Mes­c­he­deu po­kraj Dort­mun­da, ja­vio je ju­čer dnevnik WAZ. Sas­ta­nak na ko­jem je, osim pred­sjed­ni­ka ogran­ka A-HSP-a za Nje­mač­ku Dar­ka To­li­ća, tre­ba­lo su­dje­lo­va­ti i ne­ko­li­ko čla­no­va sre­diš­nji­ce iz Hr­vat­ske, ot­ka­zan je na­kon što je upra­va te­ni­skog klu­ba saz­na­la da se ra­di o des­noj stran­ci te je za­kup­ni­ci­ma res­to­ra­na, obi­te­lji Ra­doš, na­lo­ži­la da one­mo­gu­ći odr­ža­va­nje sas­tan­ka. Obi­telj Ra­doš je po­tom A-HSP-u ot­ka­za­la gos­to­prim­s­tvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.