Ta­li­ja­nu u prt­ljaž­ni­ku naš­li 30 kg pr­sta­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Lju­bav pre­ma pr­sta­ci­ma do­ve­la je Ta­li­ja­na (57) u – za­tvor. Sum­nji­če ga da je 16. lip­nja pre­ko gra­nič­nog pri­je­la­za Pa­sjak po­ku­šao pro­kri­jum­ča­ri­ti 30 ki­lo­gra­ma pr­sta­ca. Školj­ke, vri­jed­ne oko 70.000 kuna, na­đe­ne su mu u prt­ljaž­ni­ku. Ta­li­jan je pri­ve­den i is­pi­tan, a na­kon to­ga je od su­ca is­tra­ge Žu­pa­nij­skog su­da u Ri­je­ci za­tra­že­no da mu se odre­di is­traž­ni za­tvor.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.