Utak­mi­cu s Če­škom gle­da­lo 1,2 mi­li­ju­na lju­di

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Pri­je­nos no­go­met­ne utak­mi­ce iz­me­đu Hr­vat­ske i Če­ške na HTV-u pra­ti­lo je 30,9 pos­to op­će po­pu­la­ci­je ili 1,263.612 gle­da­te­lja, obja­vio je HTV. Stu­dij­sku emi­si­ju pos­li­je utak­mi­ce gle­da­lo je 17,8 pos­to op­će po­pu­la­ci­je, od­nos­no 728.759 gle­da­te­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.