Me­la­do­nij na po­pis sta­vi­li sa­mo za­to što je so­vjet­ski pro­izvod

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pu­tin se os­vr­nuo i na me­la­do­nij zbog ko­jeg je ru­ska te­ni­sa­či­ca Marija Ša­ra­po­va na dvi­je go­di­ne iz­gu­bi­la pra­vo na sudjelovanje u na­tje­ca­nji­ma: “Do­pin­gom se sma­tra sup­s­tan­ca ko­ja spor­ta­ši­ma za vri­je­me na­tje­ca­nja da­je pred­nost pred dru­gim spor­ta­ši­ma. Me­la­do­nij ne da­je tu pred­nost, već sa­mo spor­ta­še­vu sr­cu po­ma­že da os­ta­ne zdra­vo pod ek­s­trem­nim na­po­ri­ma. No, svi zna­ju da je me­la­do­nij sup­s­tan­ca ko­ja je pro­izvod nas­tao na po­dru­čju biv­šeg SSSR-a, pa se pi­tam je­su li ga upra­vo za­to sta­vi­li na po­pis.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.