Ro­bot po­bje­gao iz la­bo­ra­to­ri­ja i iz­a­zvao ka­os

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Vanj­ska@ve­cer­nji.net

Uz to što je po­bje­gao i iz­a­zvao 40-mi­nut­ni pro­met­ni ka­os, ro­bot je svo­ju avan­tu­ru opi­sao na svo­me blo­gu i po­ka­zao je i kao PR struč­njak Mla­den Smer­kar Sta­nov­ni­ci ru­skog gra­da Per­ma na­gle­da­li su su se do­sad ko­je­kak­vih ču­da, ali po­ja­va sa­mo­hod­nog ro­bo­ta na uli­ca­ma po­di­gla je obr­vu sva­ko­me tko je na ces­ti ugle­dao ro­bo­ta ko­ji bje­ži s tes­ti­ra­nja u obliž­njem la­bo­ra­to­ri­ju. Od­bje­gli ro­bot zvan Pro­mo­bot V3 tre­ća je ge­ne­ra­ci­ja Pro­mo­bo­ta. Nje­gov za­da­tak ni­je baš sa­svim lak – mo­ra naučiti sa­mos­tal­no se kre­ta­ti, ne uda­ra­ju­ći pri­tom o pre­pre­ke. No či­ni se da je ro­bot pos­tav­lje­ne za­dat­ke sav­la­dao bo­lje nego što su se to­me na­da­li nje­go­vi kons­truk­to­ri pa je jed­nog dana jed­nos­tav­no iše­tao kroz vra-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.