Stan­dard&Po­or’s Slo­ve­ni­ji po­vi­sio kreditni rej­ting s A- na A

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ta ko­ja su ne­sa­vjes­ni in­že­nje­ri za­bo­ra­vi­li za­tvo­ri­ti. Ro­bot je po­tom pre­šao 50 me­ta­ra na pro­met­noj uli­ci iz­a­zvav­ši pri­tom zas­toj pro­me­ta pu­nih 40 mi­nu­ta. Je li Pro­mo­bot za­is­ta to­li­ko spo­so­ban, pi­ta­ju se struč­nja­ci i kon­ku­ren­ti, ili je ipak sa­mo ri­ječ o do­brom mar­ke­tin­škom tri­ku? To vi­še jer je ro­bot ci­je­li do­ga­đaj vlas­to­ruč­no opi­sao na vlas­ti­tu blo­gu! Is­pa­da da Pro­mo­bot ni­je sa­mo svla­dao pr­ve sa­mos­tal­ne ko­ra­ke nego se sa­svim do­bro sna­la­zi i u mar­ke­tin­gu. Kao pra­vi, is­kus­ni PR struč­njak, već u pr­voj re­če­ni­ci opi­si­va­nja svo­jih pu­te­šes­tvi­ja ni­je za­bo­ra­vio spo­me­nu­ti da će se na je­sen pred­sta­vi­ti sve­ko­li­koj jav­nos­ti. Či­ta­te­lje ni­je pro­pus­tio oba­vi­jes­ti­ti da raz­miš­lja o od­la­sku na Tech Crun­ch Di­srupt, naj­ve­će okup­lja­li­šte teh­no­lo­ški na­pred­nih star­tu­pa. Bo­ni­tet­na agen­ci­ja Stan­dard & Po­or’s (S&P) po­vi­si­la je ocje­nu ri­zi­ka slo­ven­skog dr­žav­nog du­ga s A- na A, što je is­ta ocje­na ko­ju je Slo­ve­ni­ja ima­la do 2013. go­di­ne, kad joj je rej­ting sni­žen zbog kri­tič­nog sta­nja u ve­li­kim dr­žav­nim ban­ka­ma. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Du­šan Mra­mor ka­zao je da je po­di­za­nje kre­dit­nog rej­tin­ga od­lič­na vi­jest jer će to Slo­ve­ni­ji olak­ša­ti ser­vi­si­ra­nje du­ga, po­go­to­vo u si­tu­aci­ji kad se zbog Brexi­ta mo­že oče­ki­va­ti po­ve­ća­nje ka­ma­ta. Oci­je­nio je da je za Slo­ve­ni­ju do­bra vi­jest što od­lu­kom Europ­ske ko­mi­si­je ko­nač­no iz­la­zi iz pos­tup­ka pre­ko­mjer­nog pro­ra­čun­skog de­fi­ci­ta. (H)

Pro­mo­bot V3 tre­ća je ge­ne­ra­ci­ja Pro­mo­bo­ta. In­že­nje­ri su ga uči­li ka­ko se sa­mos­tal­no kre­ta­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.