Zas­lu­žio po­ru­ku pro­s­vjed­ni­ka “Hr­vat­ska mo­že bo­lje – bez vas!”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bma)

Iz­gle­da da je ne­ka kle­ta sud­ba u sad već pa­loj Vla­di po­go­di­la baš Mi­nis­tar­stvo zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta, ka­da je na če­lo te ins­ti­tu­ci­je pos­ta­vi­la Pre­dra­ga Šus­ta­ra. Da je to­me ta­ko u svoj pu­ni­ni, toč­ni­je ja­du i bi­je­di, po­ka­za­lo se baš ovaj, zad­nji tje­dan Šus­ta­ro­va mi­nis­tro­va­nja. Na­kon što je re­če­no da je u pro­gra­mu Mi­nis­tar­stva ko­ri­šte­nje iz­ra­za “za­us­tav­lja­nje ku­ri­ku­lar­ne re­for­me” bio tip­fe­ler, na­kon ma­sov­nog gra­đan­skog pro­s­vje­da po­dr­ške is­toj toj ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi, na­kon stu­dent­skog ša­to­ra ra­za­pe­tog is­pred Mi­nis­tar­stva zbog ne­is­pla­te sti­pen­di­ja, i ta­ko da­lje i ta­ko ši­re, kraj Šus­ta­ro­ve krat­ke mi­nis­tar­ske ka­ri­je­re obi­lje­žio je sra­mo­tan iz­os­ta­nak do­dje­le go­diš­nje na­gra­de “Lu­ka Ritz” za pro­mi­ca­nje to­le­ran­ci­je i ne­na­si­lja me­đu uče­ni­ci­ma, i još sra­mot­ni­je obraz­lo­že­nje. Ia­ko je nak­nad­no priz­nao pro­pust i is­pri­čao se, ni­je ni to bio kraj. Kak­vog-tak­vog, pa čak ni biv­šeg, ministra Šus­ta­ra u če­t­vr­tak ni­je bi­lo ni na do­dje­li Oska­ra znanja. I za­to bi­smo za kraj mo­gli re­ći – kao mi­nis­tar, Šus­tar će u po­vi­jes­ti hr­vat­ske politike os­ta­ti za­pam­ćen kao po­gub­ni tip­fe­ler ko­ji je po­sve oprav­da­no zas­lu­žio pro­s­vjed­nu po­ru­ku “Hr­vat­ska mo­že bo­lje – bez vas!”

Mi­nis­tar Šus­tar ni­je se po­ja­vio ni na do­dje­li Os­ca­ra znanja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.