Bri­tan­ci su Brexi­tom naj­vi­še ošte­će­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pi­še: Ma­ri­na Še­rić

Nje­mač­ki mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Wol­f­gang Sc­häu­ble upu­tio je mo­žda naj­o­krut­ni­ju po­ru­ku Britancima po­zi­va­ju­ći ih da iz­a­đu na re­fe­ren­dum i os­ta­nu u EU. On je vr­lo jas­no re­kao da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, od tre­nut­ka ka­da iz­a­đe iz Uni­je, vi­še ne­će ima­ti pris­tup za­jed­nič­kom tr­ži­štu te da ne­će mo­ći uži­va­ti ni u po­god­nos­ti­ma kak­ve ima­ju Švi­car­ska i Nor­ve­ška, zem­lje ko­je ni­su uš­le u EU, ali s njom ima­ju sklop­lje­ne po­seb­ne ugo­vo­re i po­god­nos­ti. Ne­ka pre­dvi­đa­nja po­ka­zu­ju da bi

Škot­ska je već naj­a­vi­la re­fe­ren­dum o od­cjep­lje­nju jer že­li os­ta­ti čla­ni­ca EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.