Ve­ću šte­tu tr­pi Eu­rop­ska uni­ja za­to što i dru­gi že­le van

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Svi se sla­žu da bi Eu­rop­ska uni­ja, u slu­ča­ju da Bri­tan­ci na re­fe­ren­du­mu iz­gla­sa­ju iz­la­zak iz EU, pre­tr­pje­la pr­vens­tve­no po­li­tič­ku šte­tu, no ne i eko­nom­sku. Li­de­ri ve­li­kih europ­skih ze­ma­lja po­put Nje­mač­ke ili Fran­cu­ske stra­hu­ju da bi Brexit mo­gao bi­ti in­s­pi­ra­ci­ja i dru­gim zem­lja­ma da po­kre­nu kam­pa­nje ko­je bi na kra­ju mo­gle re­zul­ti­ra­ti slič­nim re­fe­ren­du­mi­ma o iz­la­sku iz Uni­je. Oni bi bi­li ujed­no i naj­ve­ća opas­nost za­to što bi vo­di­li pre­ma de­zin­te­gra­ci­ji Uni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.