Svat­ko ide svo­jim pu­tem, šte­te ne­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ovo je va­ri­jan­ta ko­ja go­to­vo da i ni­je vje­ro­jat­na, i to za­to što je in­te­gri­ra­nost Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva u EU ipak ve­li­ka. Ra­di se o zna­čaj­noj čla­ni­ci, os­ni­va­či­ci EU. Ovak­va spo­ra­zum­na ras­ta­va bra­ka ni­je mo­gu­ća za­to što part­ne­ri ima­ju puno to­ga za­jed­nič­kog, a to je te­ško, mo­žda čak i ne­mo­gu­će po­di­je­li­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.