Ol­li, is­prin­ta­ni mi­ni­bus bez vo­za­ča

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/iq -

Ol­li je elek­trič­ni mi­ni­bus ko­ji je nas­tao iz 3D prin­te­ra, a za kre­ta­nje mu ne tre­ba vo­zač. Ovaj mi­ni­bus je pa­me­tan bu­du­ći da ga po­kre­će IBM-ov su­per­kom­pju­ter Wat­son, na­ime ovo je pr­vo vo­zi­lo ko­je ko­ris­ti nji­hov In­ter­net of Thin­gs (IoT) za Au­to­mo­ti­ve plat­for­mu. Mi­ni­bus je nas­tao u mi­kro­tvor­ni­ca­ma Lo­cal Mo­tor­sa, a osim što je is­prin­tan, mo­že se i re­cik­li­ra­ti. Za prin­ta­nje mi­ni­bu­sa bi­lo je po­treb­no 10 sa­ti, a još je­dan sat bio je po­tre­ban da ga se spo­ji. Ol­li je pa­me­tan, si­gu­ran i odr­živ, sma­tra­ju nje­go­vi kre­ato­ri. Har­dver mu je je­dins­tven i br­zo ga se mo­že iz­ra­di­ti, dok je sof­tver pa­me­tan jer ra­zu­mi­je ljud­ski je­zik i put­ni­ci mo­gu pos­tav­lja­ti pi­ta­nja o vož­nji i pu­to­va­nju i do­bi­ti sva­ki put od­go­vor. Ol­li će tes­ti­ra­ti svo­je mo­guć­no- sti na ces­ta­ma Wa­shin­g­to­na, Las Ve­ga­sa i Mi­ami­ja. Ka­ko tvr­de nje­go­vi tvor­ci, ovo je auto­mo­bil, od­nos­no jav­ni pri­je­voz bu­duć­nos­ti. Po­zi­vat će­mo ga pu­tem apli­ka­ci­je kao sa­da Uber, a bit će si­gur­ni­ji jer je auto­no­man, a us­to je i eko­lo­ški pri­hvat­ljiv bu­du­ći da se mo­že i re­cik­li­ra­ti.

Ol­li mo­že pri­mi­ti do 12 put­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.