Ci­tus opet osvo­jio zla­to za ino­va­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/iq -

Na naj­ve­ćoj ame­rič­koj iz­lož­bi ino­va­ci­ja i no­vih teh­no­lo­gi­ja INPEX 2016, ko­ja se odr­ža­va u Pit­t­sbur­g­hu, hr­vat­ska tvrt­ka Ci­tus pod vod­stvom To­mis­la­va Bron­zi­na osvo­ji­la je zlat­nu me­da­lju za ino­va­ci­ju C@N Per­sonRe­cog – Gen­der & Age Gro­up Re­cog­ni­ti­on. Ra­di se o sof­tver­skom mo­du­lu ko­ji omo­gu­ću­je pre­poz­na­va­nje spo­la i dob­ne sku­pi­ne.

Tomislav Bron­zin Ova na­gra­da re­zul­tat je ra­da ci­je­log Ci­tus ti­ma i iz­u­zet­no se nji­me po­no­sim

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.