Jas­no se vi­di za­što je se­ri­ja ta­ko du­go­vječ­na

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ne­ma se što re­ći, u svo­joj pe­toj se­zo­ni ko­ju HRT upra­vo pri­ka­zu­je Downton Abbey do­ka­zu­je za­što je ta­ko du­go­vje­čan te za­što je se­ri­ja uš­la u Gu­ine­sso­vu knji­gu re­kor­da kao se­ri­ja s naj­ve­ćim bro­jem po­zi­tiv­nih kri­ti­ka. Rad­nja pe­te se­zo­ne po­či­nje 1924. go­di­ne ka­da su na vlas­ti u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji la­bu­ris­ti, što zna­či ve­li­ke pro­mje­ne i za zem­lju, ali i za vlas­te­lins­tvo Downton Ab­beya i nje­go­ve pos­lu­ge. Pro­mje­ne u nji­ho­vim ži­vo­ti­ma ne­iz­bjež­ne su.

Se­ri­ju Virus pot­pi­su­je maj­stor su­vre­me­ne ki­ne­ma­to­gra­fi­je Gu­il­ler­mo del Tor­ro

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.