No­va ekra­ni­za­ci­ja Agat­he Chris­tie

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Zna­te li ko­ji je kri­mi­na­lis­tič­ki ro­man naj­pro­da­va­ni­ji na svi­je­tu svih vre­me­na? De­set ma­lih cr­na­ca Agat­he Chris­tie pro­dao se u sto mi­li­ju­na pri­mje­ra­ka di­ljem svi­je­ta. Ova no­va ekra­ni­za­ci­ja pru­ža dos­ta kva­li­te­tan uvid u svi­jet ko­ji je Chris­tie stvo­ri­la u dje­lu u ko­jem li­ko­vi umi­ru mis­te­ri­oz­nim, ne­ri­jet­ko bru­tal­nim smr­ti­ma. Od­lič­na glu­mač­ka eki­pa s Char­le­som Dan­ce­om i Tobyjem Step­hen­som uz os­ta­le, sjaj­no je odra­di­la po­sao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.