Ne­za­obi­laz­no za lju­bi­te­lje stra­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Go­to­vo ne­vje­ro­jat­na ko­li­či­na ho­ro­ra ko­ja se pre­li­je­va na ekra­ne po­ne­kad iz­ro­di i ne­ki do­is­ta do­bar ura­dak. Virus je je­dan od njih, i to ni­je sa­mo zbog ime­na Gu­il­ler­ma del Tor­ra nego i zbog od­lič­ne glu­mač­ke eki­pe s Co­reyem Stol­lom na če­lu. Tu je još i sjaj­no po­go­đe­na at­mo­sfe­rič­nost, a on­da i neo­bič­nost priče. Ov­dje vam­pi­ri ni­su tek vam­pi­ri nego ima­ju i plan pre­ma ko­jem je kons­tru­iran i ci­je­li su­kob s kon­ku­rent­skom ljud­skom ra­som.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.