Ka­ko sam u ho­ro­sko­pu Va­ga, uvi­jek ne­što va­žem

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Iz­bor u Polj­skoj je br­zo, a Pe­tra je već po­če­la s pri­pre­ma­ma. – Pri­pre­me su uobi­ča­je­ne, uz mno­go sni­ma­nja i in­ter­v­jua. Pri­pre­ma se na­ci­onal­na ha­lji­na ko­ju će di­zaj­ni­ra­ti na­ša naj­bo­lja et­no­di­zaj­ne­ri­ca Mi­na Pe­tra, a ve­čer­nju ha­lji­nu iz­ra­dit će mi bu­tik Mis­tic Ex­clu­si­ve. – Oče­ku­jem ja­ko puno li­je­pih dje­vo­ja­ka iz ci­je­log svi­je­ta i svjes­na sam da će mno­ge od njih bi­ti iz­u­zet­no li­je­pe. Pri­pre­mit ću se naj­bo­lje što mo­gu pa će­mo vi­dje­ti – ka­že Pe­tra, ko­ja bi ra­do os­ta­la u ma­ne­ken­skim vo­da­ma. – Že­lim za­vr­ši­ti fa­kul­tet. U me­đu­vre­me­nu ću se pro­fe­si­onal­no ba­vi­ti mo­de­lin­gom, a jed­nog dana že­lje­la bih ima­ti i obi­telj – ka­za­la je 22-go­diš­nja je­di­ni­ca Pe­tra. – U ho­ro­sko­pu sam Va­ga pa stal­no ne­što va­žem – do­da­la je Pe­tra uz za­go­net­ni smi­je­šak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.