Evo do­šao sam na­zad do svo­jih “ko­ri­je­na”

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (sam)

Fran­cu­ski ru­ko­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac Ni­ko­la Ka­ra­ba­tić (32) i ove se go­di­ne od­ma­ra u Hr­vat­skoj. Sa za­ruč­ni­com Ge­ral­di­ne Pil­let (32) i dvo­mje­seč­nim si­nom Ale­kom po­sje­tio je Za­dar i Tro­gir, odak­le mu je otac. Ka­ra­ba­tić je u Za­dru po­di­je­lio puno auto­gra­ma, te se fo­to­gra­fi­rao s broj­nim obo­ža­va­te­lji­ma. O hr­vat­skim lje­po­ta­ma pi­sao je i na Ins­ta­gra­mu. Is­pod fo­to­gra­fi­je s tro­gir­ske pla­že na­pi­sao je: “Pla­vo mo­re zna da je vo­lim ja... Evo, do­šao sam na­zad do svo­jih ko­ri­je­na”, a obja­vio je i film na ko­jem je sni­mio si­na u pr­vom su­sre­tu s Ja­dran­skim mo­rem. Ka­ra­ba­ti­ća na Ins­ta­gra­mu pra­ti 150 ti­su­ća lju­di.

Obi­telj­ski od­mor Ka­ra­ba­tić uži­va na oba­li Ja­dra­na u druš­tvu za­ruč­ni­ce Ge­ral­di­ne Pil­let i dvo­mje­seč­nog sin­či­ća Ale­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.