Da­mir Mar­tin bo­lji od olim­pij­skog po­bjed­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - (db)

U da­naš­nju fi­nal­nu utr­ku Svjet­skog ves­lač­kog ku­pa u Poz­na­nju, Da­mir Mar­tin pla­si­rao se ta­ko da je u po­lu­fi­nal­noj utr­ci sa­ma­ca za se­kun­du i pol bio br­ži od ak­tu­al­nog olim­pij­skog po­bjed­ni­ka No- vo­ze­lan­đa­ni­na Ma­hea Dry­sda­lea. La­ki sa­mac Lu­ka Ra­do­nić u svom fi­na­lu osvo­jio je dru­go mjes­to, a na­ši naj­bo­lji ves­la­či bra­ća Sin­ko­vić od­lu­či­li su pro­pus­ti­ti ovo na­tje­ca­nje zbog lak­še oz­lje­de Va­len­ta Sin­ko­vi­ća. No, Sin­ko­vi­ći su već na je­ze­ru Pe­ru­ča gdje su za­po­če­li sa za­vr­š­nim pri­pre­ma­ma za Rio de Ja­ne­iro.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.