02

Kre­šić: Špa­njol­ci su go­ro­pad­ni, bez Lu­ke su nam šanse vr­lo ma­le

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net

na­ime, na svim utak­mi­ca­ma Eu­rop­skog pr­vens­tva pra­te su­pru­ga Jo­si­pa, lju­bav iz sred­njo­škol­skih klu­pa, i tro­ipol­go­diš­nji sin­čić Le­onar­do, kao i mla­đa ses­tra Ani­ta, biv­ša te­ni­sa­či­ca ko­ja ži­vi u Lil­leu. Ali, ka­ko je uop­će nas­tao je­dan od naj­br­žih bi­ci­ka­la u Eu­ro­pi, ‘ju­ri­li­ca’ ko­ju si je po­že­lio no­vi tre­ner Chel­se­aja, ta­li­jan­ski iz­bor­nik An­to­nio Con­te...

Ta­ta je da­vao pot­po­ru

Vra­ća­mo film dva­de­se­tak go­di­na una­trag, u Iva­nov rod­ni Omiš, gdje je si­nov bo­gom­da­ni ta­lent pr­vi pre­poz­nao nje­gov otac Ante, ina­če biv­ši ko­šar­kaš. Ante Pe­ri­šić u ra­noj je fa­zi si­no­va odras­ta­nja, dok je Ivan po­či­njao tre­ni­ra­ti u NK Omi­šu, an­ga­ži­rao pri­vat­nog tre­ne­ra ko­ji će in­di­vi­du­al­nim ra­dom na­do­gra­đi­va­ti nje­gov ta­lent. Bran­ko Šuš­nja­ra ra­dio je s Iva­nom Pe­ri­ši­ćem od nje­go­ve 9. do 15. go­di­ne. – Na­rav­no da je otac sta­jao iza Iva­na, da­vao mu pot­po­ru, omo­gu­ćiv­ši mu svo­jim ula­ga­nji­ma sve uvje­te za ra­zvoj, ali ključ­na je ipak bi­la ta ne­vi­đe­na Iva­no­va vo­lja za rad, ia­ko je bio još dje­čak. Ivan Pe­ri­šić ni­ka­da ni­je imao slo­bod­no lje­to. Dok su se dru­ga dje­ca ku­pa­la, on je mu­ko­tr­p­no tre­ni­rao. Ne znam je li go­diš­nje imao 1015 slo­bod­nih dana, to­li­ka je bi­la nje­go­va vo­lja – pri­ča nam Bran­ko Šuš­nja­ra. Vra­ća­mo se opet fa­moz­no­me ‘bi­cik­lu’, tko ga je na­učio? – A tko bi ga na­učio, Bran­ko Šuš­nja­ra, eto tko! Dri­bling je in­di­vi­du­al­na stvar, pa ia­ko Ivan u se­bi ima taj iz­ba­čaj u pr­vom ko­ra­ku kak­vo­ga po­sje­du­je ma­lo ko­ji no­go­me­taš, puno smo ra­di­li na to­me. Ja to, vo­zač­kom ter­mi­no­lo­gi­jom, na­zi­vam pre­ba­ci­va­njem iz tre­će u če­t­vr­tu br­zi­nu. No, ne­mam pra­vo zas­lu­ge za Iva­nov ra­zvoj pri­pi­sa­ti sa­mo se­bi, jer zna­ča­jan je u to­me udio i Zo­ra­na Vu­li­ća, a po­seb­no po­glav­lje zas­lu­žu­je kon­di­cij­ski struč­njak Fra­ne Žu­ve­la, ko­ji je s Iva­nom ra­dio na po­čet­ku ka­ri­je­re po­ma­žu­ći mu ot­klo­ni­ti pro­blem spu­šte­nih sto­pa­la – do­da­je Šuš­nja­ra, ko­ji je s Pe­ri­ši­ćem ra­dio na igra­li­štu NK Omiš, a pos­li­je i u Spli­tu, ka­da je Ivan pos­tao Haj­du­kov igrač. Na­ža­lost, Pe­ri­šić ni­je upi­sao ni je­dan služ­be­ni nas­tup za Haj­duk. Na­pus­tio je Split kao 16-go­diš­njak. Jed­nom je zgo­dom Bran­ko Šuš­nja­ra uma­lo i gla­vu iz­gu­bio bdi­ju­ći nad Pe­ri­ši­će­vom ka­ri­je­rom. – Pra­tio sam Iva­no­ve nas­tu­pe za Haj­duk na tur­ni­ri­ma, ana­li­zi­ra­ju­ći nje­go­ve iz­ved­be ka­ko bih mo­gao s njim ra­di­ti na na­do­grad­nji. Vra­ća­ju­ći se iz Is­tre, kod Kni­na sam do­ži­vio ne­sre­ću. Auto­mo­bil je bio pot­pu­no smr­skan, a ja sam se iz­vu­kao s lak­šim oz­lje­da­ma – nas­tav­lja Šuš­nja­ra.

Dok su se dru­gi dje­ča­ci ku­pa­li na pla­ža­ma, Ivan je mu­ko­tr­p­no tre­ni­rao. To mu se sa­da vra­ća

Gdje je nes­tao Ivan Ćo­rić?

Ka­že ka­ko je u Hr­vat­skoj poz­na­vao sve igra­če ‘89. go­di­šta. Pri­sje­ća se jed­no­ga iz­van­se­rij­skog ta­len­ta. – U Haj­du­ku je, za­jed­no s Iva­nom, bio je­dan Ćo­rić, Ivan Ćo­rić. Stra­šan po­ten­ci­jal, ali, na­ža­lost, ni­je us­pio. Za­to što je, za raz­li­ku od Iva­na, imao sve, i ni­je se imao po­tre­bu ni vo­lju tru­di­ti. Dok je Iva­no­va vo­lja bi­la ne­vje­ro­jat­na. Za­hva­lju­ju­ći toj vr­li­ni, on je i pos­ti­gao sve ovo. Bi­lo je, do­da­je Šuš­nja­ra, i dje­čač­kih, pu­ber­tet­skih mu­ši­ca. Te su kri­zi­ce bi­le u nad­lež­nos­ti oca Ante. – Ako se Iva­nu ko­ji put ni­je da­lo tre­ni­ra­ti, a to su bi­le vr­lo ri­jet­ke zgo­de, Ante Pe­ri­šić znao je po­ves­ti si­na na svo­ju pe­ra­dar­sku far­mu: ‘Ili ćeš sa mnom skup­lja­ti ja­ja, ili ćeš tre­ni­ra­ti!’ – sa smi­je­škom pre­pri­ča­va Bran­ko Šuš­nja­ra. Ivan Pe­ri­šić po­seb­no je ve­zan za pri­ja­te­lje iz dje­tinj­stva, Du­ju Le­la­sa, ku­ma Fra­nu Jur­če­vi­ća, deč­ke ko­ji od­ne­dav­no, uz Iva­no­vu pot­po­ru, u Omi­šu vo­de res­to­ran La Fab­bri­ca, u ko­je­mu je i ku­har, Dra­go Ši­ša, Pe­ri­ši­ćev du­go­go­diš­nji pri­ja­telj. Poz­na­to je da Ivan sna­gu cr­pi iz obi­te­lji, su­pru­ge Jo­si­pe i dje­ce, od ko­jih se ni­ka­da ne odva­ja, ali pos­to­ji i jed­na oso­ba iz sje­ne ko­ja ima ve­li­ki utje­caj na sjaj­no­ga no­go­me­ta­ša. Tet­ka Ana Pe­ri­šić, ses­tra Iva­no­va oca Ante, vo­di­te­lji­ca je split­sko­ga cen­tra za ha­gi­ote­ra­pi­ju i kroz kon­tak­te s njom Ivan do­bi­va neo­p­hod­nu i za nje­ga ne­pro­cje­nji­vu du­hov­nu pot­po­ru.

Du­hov­nu pot­po­ru Ivan do­bi­va od svo­je tet­ke Ane, vo­di­te­lji­ce cen­tra za ha­gi­ote­ra­pi­ju u Spli­tu

Ma ka­kav umor, Del Bosqu­eova mom­čad opet je fa­vo­rit Eura. Tur­ke su po­sra­mi­li, ka­že Kre­šić

Mno­gi su kri­ti­zi­ra­li Del Bosqu­ea zbog ne­po­zi­va­nja Cos­te i Tor­re­sa, no s Mo­ra­tom i No­li­tom je do­bio do­dat­nu agre­si­ju i br­zi­nu Kar­lo Le­din­ski Mno­gi su uoči po­čet­ka Eura sum­nja­li u mo­guć­nos­ti Špa­njol­ske, ne zbog kva­li­te­te igra­ča, već zbog umo­ra ko­ji je po­s­lje­di­ca špa­njol­skog fi­na­la Li­ge pr­va­ka, no fu­ri­ja je u pr­va dva ko­la de­man­ti­ra­la skep­ti­ke. Ono što je mom­čad Vi­cen­tea del Bosqu­ea po­ka­za­la u pr­va dva ko­la, po­go­to­vo protiv Tur­ske (3:0), mo­že nas za­bri­nu­ti uoči dvo­bo­ja u uto­rak s Hr­vat­skom.

Ini­es­ta im je mo­tor

– Špa­njol­ci su dos­ta pro­mi­je­ni­li re­pre­zen­ta­ci­ju u od­no­su na SP 2014., uve­li 4-5 no­vih igra­ča u pr­vih 11, a ti igrači do­ni­je­li su svje­žu krv. Fi­lo­zo­fi­ja igre os­ta­la im je is­ta, sa sit­nim do­da­ci­ma. I da­lje se vo­le na­di­gra­va­ti, kod njih ne­ma žur­be, uvje­re­ni su da će stvo­ri­ti šan­su kroz igru. Sve se igra po zem­lji, ne­ma na­pu­ca­va­nja i na­ba­ci­va­nja na­pa­met – opi­su­je od­li­čan poz­na­va­telj špa­njol­skog no­go­me­ta Ser­gi­je Kre­šić i do­da­je: – Pre­kju­čer su igra­li fe­no­me­nal­no, Tur­ke su uči­ni­li smi­ješ­ni­ma. E sad, vi­djet će­mo je li to bi­lo sa­mo do njih ili ma­lo i do Tu­ra­ka. U sva­kom slu­ča­ju, jed­ni su od glav­nih fa­vo­ri­ta Eura. Kak­ve su nam šanse u uto­rak protiv fu­ri­je? – Za­bri­nut sam ja­ko zbog naj­a­va da ne­će igra­ti Mo­drić. S Lu­kom bi­smo ima­li šanse, ali ova­ko će, bo­jim se, bi­ti vr­lo ma­le. Na­šoj re­pre­zen­ta­ci­ji Mo­drić je va­žan kao Špa­njol­skoj Ini­es­ta i Busqu­ets za­jed­no. Lu­ka mo­že odu­ze­ti lop­tu, stvo­ri­ti šan­su, da­ti sja­jan pas, a po­ka­zao je to protiv Tu­ra­ka, i za­bi­ti. Bio bi ve­li­ki hen­di­kep da ne igra – sma­tra Kre­šić. Mo­žda će Špa­njol­ci po­če­ti po­ka­zi­va­ti umor zbog na­por­ne klup­ske se­zo­ne? – Ma to su pre­di­men­zi­oni­ra­ne priče. Kad po­bje­đu­je­te, on­da igrači za­bo­ra­ve na taj umor. Mis­lim da će Špa­njol­ci kroz tur­nir sa­mo ras­ti u for­mi, a ne pa­da­ti zbog umo­ra – sma­tra Kre­šić. Gdje su Špa­njol­ci naj­sla­bi­ji?

Bez slabe toč­ke

– Go­to­vo da ne­ma­ju slabe toč­ke. Ima­ju vr­hun­skog gol­ma­na De Geu, obra­na s Piqu­eom, Ra­mo­som, Ju­an­fra­nom i Al­bom je vr­hun­ska, o ve­zi s Busqu­et­som i Ini­es­tom ne tre­ba ni go­vo­ri­ti, a i na­pad s Mo­ra­tom i No­li­tom je od­li­čan. Ne­ki su kri­ti­zi­ra­li Del Bosqu­ea što se odre­kao pro­vje­re­nih špi­ca Tor­re­sa i Cos­te, no bio je to od­li­čan iz­bor, jer s Mo­ra­tom i No­li­tom do­bio je na agre­siv­nos­ti i br­zi­ni. Vje­ruj­te, Del Bosque je tu od­lu­ku pres­pa­vao i nje­gov oda­bir si­gur­no je naj­bo­lji mo­gu­ći. Del Bosque je je­dan od naj­in­te­li­gent­ni­jih tre­ne­ra svi­je­ta, ve­li­ki je adut kad re­pre­zen­ta­ci­ja ima tak­vog struč­nja­ka na klu­pi – za­klju­čio je Kre­šić. Ko­li­ko će te­ško bi­ti Hr­vat­skoj protiv fu­ri­je po­ka­zu­je i sta­tis­ti­ka. Na­ime, Špa­njol­ci su već 14 utak­mi­ca u ni­zu bez po­ra­za na EP-ima, a gol ni­su pri­mi­li već se­dam i pol utak­mi­ca, od­nos­no 690 mi­nu­ta. Po­s­ljed­nji im je za­bio Ta­li­jan Di Na­ta­le 2012. u sku­pi­ni Eura.

Špa­njol­ska je na Eu­ri­ma ne­po­ra­že­na već 14 utak­mi­ca, a gol ni­je pri­mi­la 690 mi­nu­ta

Špa­njo­ci su osvo­ji­li pret­hod­na dva Eura, a ka­ko su igra­li protiv Tur­ske, mo­gli bi osvo­ji­ti i ovaj u Fran­cu­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.