Ne­ma li Lu­ke, zad­nji vez­ni mo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Oči­to je i da Man­džu­kić ni­je u gol­ge­ter­skoj for­mi, sto­ga je iz­bor­nik mo­rao vi­še vje­ro­va­ti klu­pi i da­ti pri­li­ku Ka­li­ni­ću ili Kra­ma­ri­ću su se ka­ko iz­a­ći iz na­ših šes­na­est me­ta­ra. Ako je već imao ide­ju s Ko­va­či­ćem, mo­rao je Ča­čić vi­dje­ti da to ne ide i na­pra­vi­ti pro­mje­nu već na­kon par mi­nu­ta. Ova­ko je sa­mo če­kao eg­ze­ku­ci­ju. Uos­ta­lom, ako ne­ma va­ri­jan­tu “ka­ko bez Lu­ke” ni­je ni tre­bao ići na Euro. Je­di­na zdra­va for­ma­ci­ja, ako ne­ma Mo­dri­ća je s Ra­ki­ti­ćem na­trag. Hr­vat­ska dru­gu jed­nos­tav­no ne smi­je ima­ti... Dru­gi Ča­či­ćev gri­jeh je Ma­rio Man­džu­kić. Su­per Ma­rio ni­je u gol­ge­ter­skoj for­mi. U dvi­je utak­mi­ce na Euru Hr­vat­ska je upu­ti­la 37 uda­ra­ca pre­ma vra­ti­ma Tur­ske (18) i Če­ške (19), ali naš cen­tar­for ni­je još us­pio ugu­ra­ti lop­tu u mre­žu. Ča­čić si je pred­ba­cio što ga ni­je iz­va­dio iz igre. – Ni­smo pri­mje­ti­li da je Man­džu­kić umo­ran, pa da uve­de­mo

Ako mo­gu za­bi­ja­ti u Ita­li­ji i Njemačkoj, mo­gu igra­ti i protiv sto­pe­ra iz Bur­sas­po­ra i Pl­ze­nja I la­ici su vi­dje­li da bez Mo­dri­ća, s Ko­va­či­ćem kao di­ri­gen­tom, ne mo­že­mo ni­šta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.