Euro/

KA­KO JE NAŠ IVAN POS­TAO NAJ­BR­ŽI “BI­CIK­LIST” U EU­RO­PI Spe­ci­jal EP 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Ko­va­čić i Mo­drić su sa­svim raz­li­či­ti ti­po­vi igra­ča, Ma­teo vo­li ući u dri­bling s lop­tom, a Lu­ka di­ri­gi­ra or­kes­trom. No, Ča­čić je tu raz­li­ku pre­vi­dio Sje­ća li se net­ko no­go­me­ta... Da, u Sa­int-Éti­en­neu igra­la se i utak­mi­ca EP-a, ne sa­mo ona hu­li­gan­ska... A što je uz­rok ne­vje­ro­jat­nog pre­okre­ta na trav­nja­ku? Hr­vat­ska je vo­di­la s 2:0, igra­la iz­van­red­no 60 mi­nu­ta, a on­da je ča­rob­njak mo­rao iz igre. Mo­drić je za­tra­žio za­mje­nu, a Ča­čić je u igru uba­cio Ko­va­či­ća. Bio je to od­li­čan po­tez, Ko­va­čić je je­di­ni igrač iz sre­di­ne te­re­na ko­ji oz­bilj­no mo­že par­ti­ci­pi­ra­ti. No, ne na po­zi­ci­ji na ko­ju ga je sta­vio Ča­čić. To je bio pr­vi ve­li­ki gri­jeh iz­bor­ni­ka na Euru, straš­na po­gre­ška, ko­ja je Če­šku do­ve­la do iz­jed­na­če­nja. Za­mi­je­nio je fi­gu­ru za fi­gu­ru, Ko­va­čić je tre­bao bi­ti Mo­drić, a on to ni­je. Oni su sa­svim raz­li­či­ti ti­po­vi igra­ča. A to je, na­ža­lost, iz­bor­nik Ča­čić pre­vi­dio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.