Sr­bi­ji i Slo­ve­ni­ji agen­ci­je po­bolj­ša­le kre­dit­ni rej­ting

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Dok Hrvatska u ne­iz­vjes­nos­ti do­če­ku­je sre­di­nu sr­p­nja ka­da će nam Stan­dard&Po­or’s do­di­je­li­ti no­vu ocje­nu kre­dit­nog rej­tin­ga, Slo­ve­ni­ja je u pe­tak pri­mi­la ugod­nu vi­jest. Rej­ting im je po­bolj­šan za jed­nu ocje­nu či­me je nji­ho­va dr­ža­va po­pra­vi­la sta­tus ko­ji je na­ru­šen ti­je­kom fi­nan­cij­ske kri­ze. Slo­ven­sko gos­po­dar­stvo ras­te spo­ri­je od hr­vat­skog, ali joj mo­ne­tar­na uni­ja do­no­si dio sta­bil­nos­ti pa su pri­no­si na slo­ven­sku de­se­to­go­diš­nju obvez­ni­cu oko 1,44 pos­to, dok Hrvatska ima dvos­tru­ko ve­ću ka­ma­tu od 3,68 pos­to. Sr­bi­ji je agen­ci­ja Fit­ch Ra­tin­gs po­di­gla ocje­nu rej­tin­ga na BB što je ocje­na jed­na­ka Hr­vat­skoj, ali pred­nost Sr­bi­je je što ima sta­bil­ne iz­gle­de dok su hr­vat­ski ne­ga­tiv­ni što su­ge­ri­ra ru­še­nje rej­tin­ga. Sr­bi­ja bi se ta­ko usko­ro mo­gla za­du­ži­va­ti jef­ti­ni­je od Hr­vat­ske jer bo­ni­tet­ne ku­će uglav­nom us­kla­đu­ju ocje­ne.

Sr­bi­ja će se usko­ro za­du­ži­va­ti jef­ti­ni­je od Hr­vat­ske ko­joj pri­je­ti pad kre­dit­nog rej­tin­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.