Osu­đu­je­mo sva­ko na­si­lje i hu­li­gans­tvo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Stran­ka Pa­met­no osu­di­la je, re­agi­ra­ju­ći na in­ci­dent na utak­mi­ci Hrvatska - Če­ška na Eu­ru u Fran­cu­skoj, sva­ko na­si­lje i hu­li­gans­tvo, ali i upo­zo­ri­la ka­ko “net­ko tko sla­vi ro­đen­dan s hu­li­ga­ni­ma, ne mo­že ri­je­ši­ti pro­blem hu­li­ga­na u dr­ža­vi”. “Osu­đu­je­mo sva­ko na­si­lje i hu­li­gans­tvo. Sport­ska na­tje­ca­nja su mjes­to za nad­me­ta­nje u tje­les­noj spre­mi i sna­zi, ali na te­re­nu. Ne­ma oprav­da­nja za ugro­ža­va­nje si­gur­nos­ti i ži­vo­ta dru­gih lju­di”, sto­ji u pri­op­će­nju. Stran­ka Pa­met­no sma­tra da je spo­me­nu­ti in­ci­dent po­s­lje­di­ca ne­funk­ci­oni­ra­nja dr­ža­ve i u seg­men­tu spor­ta, i to du­gi niz go­di­na. U pri­op­će­nju po­ru­ču­ju da se ne po­štu­je i ne pro­vo­di Za­kon o spor­tu, ali ra­di to­ga nit­ko ni­je sank­ci­oni­ran. Do­da­ju ka­ko je kri­mi­nal ri­ječ ko­ja se naj­češ­će spo­mi­nje uz no­go­met i HNS, a sve ins­ti­tu­ci­je druš­tva okre­ću gla­vu. “Pred­sjed­ni­ca je, na­kon ni­ko­me ra­zum­lji­ve re­ak­ci­je i op­tu­ži­va­nja ne­pos­to­je­ćih or­ga­ni­za­ci­ja, tek sa­da, ka­da je sra­mo­ta iz­aš­la iz­van ku­će, naš­la za shod­no sa­zva­ti hit­nu sjed­ni­cu teh­nič­ke vla­de. Net­ko tko sla­vi ro­đen­dan s hu­li­ga­ni­ma, ne mo­že ri­je­ši­ti pro­blem hu­li­ga­na u dr­ža­vi”, sto­ji u pri­op­će­nju.

Tko sla­vi ro­đen­dan s hu­li­ga­ni­ma, ne mo­že ri­je­ši­ti pro­blem hu­li­gans­tva, ka­že stran­ka Pa­met­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.