Pr­vi put u če­ti­ri go­di­ne imat će­mo pri­li­ku vi­dje­ti pre­mi­je­ra Sr­bi­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Po­li­tič­ki čel­nik voj­vo­đan­skih Hr­va­ta To­mis­lav Žig­ma­nov poz­dra­vio je pred­sto­je­ći sas­ta­nak pred­sjed­ni­ce Hr­vat­ske i pre­mi­je­ra Sr­bi­je, is­ti­ču­ći da vje­ru­je da će nji­hov po­sjet Su­bo­ti­ci i Ta­van­ku­tu pri­do­ni­je­ti ve­ćoj vid­lji­vos­ti te za­jed­ni­ce, pri­je sve­ga u vod­stvu sr­bi­jan­ske vlas­ti. - Naj­pri­je va­lja is­tak­nu­ti da će da­nas pred­stav­ni­ci hr­vat­ske za­jed­ni­ce u Sr­bi­ji pr­vi put na­kon če­ti­ri go­di­ne ima­ti pri­li­ku iz­rav­no se su­sres­ti sa sr­bi­jan­skim pre­mi­je­rom i man­da­ta­rom no­ve vla­de Sr­bi­je Alek­san­drom Vu­či­ćem. Važ­nim nam se či­ni da će se to do­go­di­ti u Ta­van­ku­tu, mjes­tu s pre­tež­nim hr­vat­skim živ­ljem, mjes­tu ko­je od­lič­no os­li­ka­va ne sa­mo svu ne­po­volj­nost druš­tve­nih i po­li­tič­kih uvje­ta u ko­ji­ma Hr­va­ti u Voj­vo­di­ni ži­ve, ne­go se ov­dje bi­lje­že i us­pješ­ni na­po­ri Hr­va­ta za bo­lji­tak i stva­ra­nje per­s­pek­ti­va za op­s­ta­nak - ka­zao je To­mis­lav Žig­ma­nov.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.