Po­li­ci­ja ima do­volj­no

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Još tra­je identifikacija hu­li­ga­na ko­ji su su­dje­lo­va­li u iz­a­zi­va­nju ne­re­da na sta­di­onu u Sa­in­tEti­en­neu. Mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Vla­ho Ore­pić ka­že da su pr­vi dan na­kon ne­re­da us­pje­li na os­no­vi fo­to­gra­fi­ja iden­ti­fi­ci­ra­ti njih 25. No, na­gla­ša­va da tre­ba bi­ti opre­zan jer su tu i lju­di ko­ji su po­ku­ša­li fi­zič­ki spri­je­či­ti hu­li­ga­ne. Fra­nuc­skoj po­li­ci­ji skre­nu­li su po­zor­nost na 31 oso­bu s iz­re­če­nim mje­ra­ma za­šti­te, ali one su ipak pu­šte­ne na sta­di­on. Ra­di se o pet lju­di s po­dru­čja Vu­ko­va­ra, is­to to­li­ko iz Is­tre i Za­gre­ba, 13 oso­ba iz Spli­ta i tri oso­be iz Osi­je­ka. – Ima­mo do­volj­no po­da­ta­ka i fo­to­gra­fi­ja da hrvatska po­li­ci­ja i si­gur­nos­ne služ­be RH za­poč­nu rje­ša­va­nje tog pro­ble­ma – re­kao

Čak i kad bi “ta­če­ri­zam” u obra­ču­nu s na­vi­jač­kim na­si­ljem bio učin­ko­vit, u Hr­vat­skoj ni­je pro­ve­div

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.