Ru­ski hu­li­ga­ni pri­pad­ni­ci su taj­nih služ­bi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (maš)

Vi­so­ki duž­nos­ni­ci bri­tan­ske vla­de lis­tu Gu­ar­di­an ot­kri­li su da is­tra­žu­ju po­ve­za­nost ru­skih hu­li­ga­na na Eu­ru s Krem­ljem, od­nos­no pred­sjed­ni­kom Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom. Na­gla­sio je da ras­po­la­žu po­da­ci­ma da zna­ča­jan broj onih ko­ji su bi­li uklju­če­ni u na­vi­jač­ko na­si­lje i na­pa­de na en­gle­ske na­vi­ja­če, za­pra­vo ra­de za ru­ske si­gur­nos­ne i oba­vje­štaj­ne služ­be. Ta­ko­đer, na­gla­ša­va­ju da je na­si­lje do ko­jeg je doš­lo u Mar­se­il­leu i Lil­leu dio Pu­ti­no­ve dok­tri­ne “hi­brid­nog ra­to­va­nja”, ko­jom on že­li po­ka­za­ti ru­sku pre­moć. Bri­tan­ski is­tra­ži­te­lji sve su to ot­kri­li us­po­re­đi­va­njem fo­to­gra­fi­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.