BRZOPLETA OBJAVA POPISA PODVRGAVA LINČU I NEVINE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Že­li­mo jav­nu obja­vu ime­na su­di­oni­ka ba­klja­de, kad ste obja­vi­li re­gis­tar bra­ni­te­lja, mo­že se obja­vi­ti i re­gis­tar hu­li­ga­na, je­dan je od ko­men­ta­ra ko­ji se po­put po­ža­ra pro­ši­rio in­ter­ne­tom na­kon sra­mot­nog iz­gre­da hu­li­ga­na u Fran­cu­skoj. Ni­je tre­ba­lo du­go če­ka­ti da po­pis hu­li­ga­na, po­pra­ćen nji­ho­vim obja­va­ma na Fa­ce­bo­oku u ko­ji­ma se do­go­va­ra­ju o pre­ki­du, bu­de objav­ljen. No, do­go­di­lo se ono naj­go­re što se mo­glo do­go­di­ti – ne­ke od oso­ba s popisa u vri­je­me utak­mi­ce uop­će ni­su ni bi­le u Fran­cu­skoj. Od­vjet­nik Da­vo­rin Ka­ra­čić is­tak­nuo je dvo­ji­cu di­na­mo­va­ca ko­ji su bi­li u Za­gre­bu i naj­a­vio tuž­be jer su se nji­ho­va ime­na naš­la u jav­no objav­lje­nom po­zi­vu na linč. Ivan Pe­tri­šić ta­ko­đer tvr­di da ni­je bio na utak­mi­ci, već u Klanj­cu. Za Za­go­rje-in­ter­na­ci­onal po­ku­šao je objas­ni­ti zbog če­ga je na Fej­su objav­lji­vao is­pod ko­jih su sje­da­la “zbuk­sa­ne” ben­gal­ke: “Sve je to plod sa­mo mo­je ma­šte, a ne ni­kak­vih stvar­nih saz­na­nja ka­ko su i je­su li uop­će une­se­ne. Ni­sam ni u snu za­miš­ljao ko­li­ko bi me ta za­fr­kan­ci­ja mo­gla sku­po sta­ja­ti... Tek sa­da vi­dim da sam na­pra­vio ne­što straš­no”. I Pe­tri­šić naj­av­lju­je tuž­bu. I iz­vjes­no je da će, una­toč sve­mu, do­bi­ti spor. Za­to tre­ba pri­če­ka­ti s obja­vom ime­na dok za­is­ta ne bu­de­mo si­gur­ni tko su hu­li­ga­ni, a tko (sa­mo) bu­da­la­ši.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.