Za­go­rec na­kon tri go­di­ne slo­bo­de doz­nao da mu je od­bi­je­na tuž­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Tri go­di­ne na­kon što je pu­šten na uvjet­nu slo­bo­du, Vla­di­mir Za­go­rec doz­nao je i da je od­bi­je­na nje­go­va us­tav­na tuž­ba ko­jom se ža­lio na uvje­te ži­vo­ta u za­tvo­ru. Us­tav­nu tuž­bu pod­nio je u trav­nju 2012., a da mu ni­su po­vri­je­đe­na Us­ta­vom za­jam­če­na pra­va, Us­tav­ni sud ri­je­šio je na sjed­ni­ci u svib­nju ove go­di­ne. Za­go­rec je us­tav­nu tuž­bu pod­nio na­kon što je u afe­ri Dra­gu­lji u ožuj­ku 2009. bio osu­đen na de­vet go­di­na za­tvo­ra, no tu kaz­nu ni­je do kra­ja iz­dr­žao jer je u lip­nju 2013. pu­šten na uvjet­nu slo­bo­du. U us­tav­noj tuž­bi Za­go­rec se ža­lio jer ni na­kon pra­vo­moć­nos­ti pre­su­de ni­je pre­mje­šten iz Re­me­tin­ca, već je os­tao u is­toj so­bi i na is­tom odje­lu gdje je bio dok je bio u is­traž­nom za­tvo­ru. Ta­kav tret­man imao je zbog si­gur­nos­nih raz­lo­ga, a spor­no mu je bi­lo što ni­je imao kon­ta­ka­ta s dru­gim za­tvo­re­ni­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.