Pas Dra­co u gus­ti­šu na­šao tu­ris­t­ki­nju ko­ju je tra­žio HGSS

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Po­traž­ni pas Dra­co pro­na­šao je ju­čer u 8.45 sa­ti stra­nu dr­žav­ljan­ku ko­ja je nes­ta­la u su­bo­tu na Lo­ši­nju. Nes­ta­la že­na bi­la je neo­z­li­je­đe­na, ali iz­mo­re­na i is­crp­lje­na, a na­đe­na je u gus­ti­šu oko sto­ti­nu me­ta­ra od pu­ta, iz­vi­jes­ti­la je Hrvatska gor­ska služ­ba spa­ša­va­nja (HGSS). Žu­pa­nij­ski cen­tar 112 HGSS-a, Sta­ni­ca Ri­je­ka, pri­mio je u su­bo­tu oko 12 sa­ti do­ja­vu da je na Lo­ši­nju nes­ta­la stra­na dr­žav­ljan­ka – sta­ri­ja de­ment­na oso­ba ko­ja se uda­lji­la u ne­poz­na­tom smje­ru. Te­ren na ko­jem je od­lu­ta­la bio je dos­ta ne­pre­gle­dan i ne­pro­ho­dan, obras­tao ni­skim grm­ljem i ras­li­njem, a u po­tra­zi za njom i pre­tra­zi te­re­na su­dje­lo­va­la su 22 pri­pad­ni­ka HGSS-a te mje­šta­ni i po­li­ci­ja. U po­tra­gu je bio uklju­čen i he­li­kop­ter HRZ-a, a na­kon što je nes­ta­la že­na na­đe­na, pru­že­na joj je li­ječ­nič­ka po­moć.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.