Rab­lje­ne škol­ske tor­be za si­ro­maš­ne uče­ni­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

“Po­di­je­li ra­dost – pok­lo­ni tor­bu” na­ziv je hu­ma­ni­tar­ne ak­ci­je ko­ju će brod­ski Vo­lon­ter­ski cen­tar pro­vo­di­ti do 15. sr­p­nja. Oni sto­ga po­zi­va­ju sve ro­di­te­lje či­ja su dje­ca pre­ras­la svo­je škol­ske tor­be, ali i one ko­ji će iz ne­kog dru­gog raz­lo­ga ku­po­va­ti no­vu tor­bu za svo­je di­je­te, da one sta­re pok­lo­ne nji­ma, a oni će ih pros­li­je­di­ti oni­ma ko­ji­ma su naj­po­treb­ni­je. Svi ko­ji se že­le uklju­či­ti u ak­ci­ju tor­be mo­gu do­ni­je­ti u Vo­lon­ter­ski cen­tar u Kre­ši­mi­ro­voj uli­ci u Sla­von­skom Bro­du sva­kim rad­nim da­nom od 8 do 16 sa­ti. (vb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.