Oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom cen­tar za pot­po­ru u Po­že­gi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Grad Požega i udru­ga “Mi” us­pješ­no su re­ali­zi­ra­li 154 ti­su­će eura vri­je­dan pro­jekt os­ni­va­nja Mul­ti­funk­ci­onal­nog cen­tra za oso­be s inva­li­di­te­tom ko­ji je su­fi­nan­ci­ran sred­stvi­ma Eu­rop­ske uni­je. U cen­tru su se za­pos­li­le tri oso­be s inva­li­di­te­tom ko­je su pro­tek­lih pet­na­est mje­se­ci edu­ci­ra­le ci­lja­nu sku­pi­nu od 30 oso­ba s inva­li­di­te­tom. Oni su kroz rad­nu te­ra­pi­ju usvo­ji­li so­ci­jal­ne i rad­ne vje­šti­ne neo­p­hod­ne za po­bolj­ša­nje pris­tu­pa tr­ži­štu ra­da. Na kra­ju pro­jek­ta za­pos­le­no je se­dam naj­us­pješ­ni­jih po­laz­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.