Ro­ni­oci čis­ti­li Mrež­ni­cu i pro­da­va­li na­đe­ni ot­pad

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)

Ro­ni­oci iz ci­je­le Hr­vat­ske, ali i nji­ho­vi ko­le­ge iz su­sjed­ne BiH i Slo­ve­ni­je, po­mo­gli su u tra­di­ci­onal­noj eko­ak­ci­ji du­go­re­škog Klu­ba za po­dvod­ne ak­tiv­nos­ti Vo­do­mar u čiš­će­nju ri­je­ke Mrež­ni­ce i grad­skog ku­pa­li­šta. Ovo­go­diš­nja ak­ci­ja čiš­će­nja bi­la je pod mo­tom “Vo­do­mar za vo­do­to­ranj”. U sklo­pu ekip­nog na­tje­ca­nja u va­đe­nju ko­mu­nal­nog ot­pa­da iz Mrež­ni­ce, ro­ni­oci će ot­pad pro­da­ti, a od za­ra­de od pro­da­nog ki­lo­gra­ma ku­nu će iz­dvo­ji­ti za ob­no­vu vu­ko­var­skog vo­do­tor­nja.

Vo­do­mar za vo­do­to­ranj Za sva­ki ki­lo­gram ot­pa­da ku­na ide za ob­no­vu sim­bo­la gra­da Vu­ko­va­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.