2015.

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Svi ko­ji su pri­je po­sje­ti­li Mo­sk­vu ja­ko bi se iz­ne­na­di­li ka­da bi vi­dje­li ka­ko ru­ska me­tro­po­la da­nas iz­gle­da. Mo­sk­va se u dos­lov­nom smis­lu pre­obra­zi­la za sa­mo jed­nu go­di­nu! Sve se pro­mi­je­ni­lo – pro­če­lja zgra­da, ces­te, dvo­ri­šta, pri­je­voz, res­to­ra­ni, pa čak i sa­mi lju­di. Naj­zas­luž­ni­ji za to je no­vi gra­do­na­čel­nik Ser­gej So­bja­nin ko­ji je od­lu­čio pre­tvo­ri­ti Mo­sk­vu u europ­ski cen­tar kul­tu­re, mo­de i ma­ni­ra. Sve je po­če­lo ve­ćim kaz­na­ma za vo­za­če i po­ja­vom „pa­uko­va“. Na pri­mjer, kaz­na za ne­pro­pu­šta­nje pje­ša­ka na pje­šač­kom pri­je­la­zu po­ve­ća­na je s 10 na 200 ku­na. Na­kon to­ga su se vo­za­či po­če­li za­us­tav­lja­ti pred pje­ša­ci­ma. A na­kon što su po­vi­še­ne i kaz­ne za ne­pro­pis­no par­ki­ra­nje, vlas­ni­ci auto­mo­bi­la pres­ta­li su se par­ki­ra­ti na ploč­nik, uli­ce gra­da su se raš­čis­ti­le i pje­ša­ci sa­da mo­gu nji­ma mir­no ho­da­ti.

Kol­ni­ci su su­že­ni

Je­dan od naj­važ­ni­jih pro­je­ka­ta bi­lo je us­pos­tav­lja­nje pra­vih pje­šač­kih zo­na. U Mo­sk­vi su se pot­pu­no pre­obra­zi­le naj­ve­će uli­ce, po­gla­vi­to jer su su­zi­li kol­ni­ke – pri­je se ko­ris­ti­lo 5-8 tra­ko­va, a sa­da če­ti­ri, uve­den je pla­će­ni par­king, kao i bi­cik­lis­tič­ke sta­ze. Zbog to­ga da­nas na ces­ta­ma vi­še ne­ma par­ki­ra­nih auto­mo­bi­la ko­ji za­uzi­ma­ju ci­je­li trak. Ra­di­kal­no su se pro­mi­je­ni­la pro­če­lja zgra­da, ne sa­mo u cen­tru ne­go i u stam­be­nim di­je­lo­vi­ma gra­da – gra­do­na­čel­nik je na­re­dio uk­la­nja­nje svih ile­gal­nih rek­la­ma (ri­ječ je o čak 50 pos­to svih rek­la­ma) na ogra­da­ma, zgra­da­ma i dr­ve­ću. Osim to­ga, du­go se vo­di­la bor­ba s užas­nim ša­re­nim ša­to­ri­ma u ko­ji­ma ne­ma što se ni­je pro­da­va­lo – od ga­ća do hot-do­go­va. Ša­to­ri su ja­ko kva­ri­li op­ći iz­gled gra­da, zak­la­nja­li su lje­po­te ar­hi­tek­tu­re, a zbog njih su po­svu­da bi­li šta­ko­ri. Mno­gi su lju­di iz­gu-

Čak i u du­ćan idem na­šmin­ka­na i u ha­lji­ni, ka­že Ju­li­ja ko­ja že­li da je uvi­jek vi­de do­tje­ra­nu U dva uju­tro mo­že­te oti­ći u knj­ža­ru, u tri ku­pi­ti par­ket, opra­ti auto. Sve stal­no ra­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.