Utje­hu pro­naš­la u glum­cu To­mu Hidd­les­to­neu

Vecernji list - Hrvatska - - Zdravlje - (sam)

no­si – iz­ja­vi­la je Ma­ri­ja Cvi­ta­no­vić o svo­joj no­voj ko­lek­ci­ji na­dah­nu­toj gla­mu­roz­nim hol­lywo­od­skim zvi­jez­da­ma 50-ih, ko­je su pros­la­vi­le ne­gli­žee. A da je Ma­ri­ja Cvi­ta­no­vić i sa­ma nji­ho­va lju­bi­te­lji­ca, iz­ja­vi­la je u ne­dav­nom in­ter­v­juu za Story ka­da je rek­la ka­ko bi, da mo­že, ci­je­li dan bi­la u ne­gli­žeu, spa­va­ći­ci ili ogr­ta­ču.

Sa­mo dva tjed­na na­kon pre­ki­da ve­ze sa škot­skim DJ-em Cal­vi­nom Har­ri­som pje­va­či­ca Taylor Swift već je naš­la no­vog deč­ka. Pa­pa­ra­zzi su je sni­mi­li ka­ko lju­bi glum­ca To­ma Hidd­les­to­na. Har­ris je, na­vod­no, šo­ki­ran tom vi­ješ­ću iako ju je on os­ta­vio.

PIXSELL

MA­RI­JA CVI­TA­NO­VIĆ Pje­va­či­ca se naš­la na me­ti kri­ti­ka jer joj dje­ca ne idu re­do­vi­to u ško­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.