Fa­no­vi joj sa­vje­tu­ju da se ma­nje kvar­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Zdravlje - (sam) (sam)

Ma­ja Šu­put obo­ža­va na svom Ins­ta­gram-pro­fi­lu objav­lji­va­ti pro­vo­ka­tiv­ne fo­to­gra­fi­je ko­je priv­la­če nje­zi­ne fa­no­ve. Na po­s­ljed­njoj je u ti­jes­noj ru­ži­čas­toj ha­lji­ni iz ko­je su iz­vi­ri­le bra­da­vi­ce. No, fa­no­vi­ma se ni­je svi­dio njen pre­pla­nu­li ten pa su joj rek­li da se ma­nje kvar­ca.

Na­kon Chris­ti­ne Grim­mie, u SAD-u je ubi­je­na još jed­na zvi­jez­da The Vo­icea. Ale­jan­dro Fu­en­tes, pje­vač ko­ji se na­tje­cao u mek­sič­koj ina­či­ci showa, upu­can je dok je sje­dio u svom autu u Chi­ca­gu pri­je po­la­ska na pros­la­vu 45. ro­đen­da­na. Na­pa­dač je po­bje­gao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.