Ku­ipers pre­ki­nuo utak­mi­cu u Mi­la­nu i spa­sio nas

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Ni­zo­zem­ski ar­bi­tar Björn Ku­ipers u uto­rak u 21 sat vo­dit će dvo­boj Hr­vat­ske i Špa­njol­ske u Bor­de­auxu Ku­iper­sa smo upoz­na­li u Mi­la­nu ka­da je bio glav­ni su­dac na utak­mi­ci Ita­li­ja – Hrvatska ko­ja je odi­gra­na u lis­to­pa­du 2012. go­di­ne. Sje­ća­mo se da su hr­vat­ski na­vi­ja­či ba­ci­li de­se­tak ba­klji, us­li­je­dio je pre­kid, no Ku­iper­su ni­je pa­lo na pa­met da za­vr­ši utak­mi­cu. Bi­lo je to i ra­di­kal­ni­je ne­go što je slu­čaj s utak­mi­com u St.-Éti­en­neu, no na­rav­no ni­je bi­la za­vr­š­ni­ca Eura, ne­go sa­mo kva­li­fi­ka­cij­ska utak­mi­ca. Zbog po­nov­lje­nog slu­ča­ja na Eu­ru, Ku­ipers sa­da već zna da mo­ra bi­ti opre­zan i na ko­ji na­čin re­agi­ra­ti. Su­dio nam je pro­tiv Is­lan­da ka­da je is­klju­čio Ma­ri­ja Man­džu­ki­ća, a 2014. u Li­sa­bo­nu je su­dio fi­na­le Li­ge pr­va­ka u ko­jem je Re­al bio bo­lji od Atle­ti­co Ma­dri­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.