Euro/

ŠPA­NJOL­CI SU JA­KO DO­BRI, ALI IGRA KO­JU IMA HRVATSKA IZ­GLE­DA SJAJ­NO Spe­ci­jal EP 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Una­toč stres­nom pet­ku, u na­šoj ba­zi u Nor­man­di­ji si­tu­aci­ja se nor­ma­li­zi­ra­la. Svi opet go­vo­re o no­go­me­tu i dvo­bo­ju sa Špa­njol­skom An­te Ča­čić, iz­bor­nik koc­kas­tih, odveo je svo­je deč­ke u šet­nju, opu­šte­ni su bi­li ju­čer i pred no­vi­na­ri­ma. – Vi­dio sam da su su­pru­ge i dje­voj­ke špa­njol­skih igra­ča sti­gle u kamp, pa ne­ka on­dje ma­lo i os­ta­nu. Ini­es­ta se na­ra­dio ove se­zo- ne, ne­ka se ma­lo od­ma­ra – ša­lio se ju­čer ras­po­lo­že­ni Ivan Ra­ki­tić, ko­ji je du­go, na pet svjet­skih je­zi­ka, da­vao iz­ja­ve no­vi­na­ri­ma. Lu­ka će pro­pus­ti­ti Špa­njol­sku, ka­ko se i oče­ki­va­lo. Ali pro­na­đe li Hrvatska put u osmi­nu fi­na­la, bit će spre­man za dvo­boj. Pro­tiv Fu­ri­je bi u uto­rak (21 sat) u Bor­de­auxu na trav­njak tre­ba­li is­tr­ča­ti: Su­ba­šić - Sr­na, Ćor­lu­ka, Vi­da, Stri­nić - Bro­zo­vić, Ba­delj - Pja­ca, Ra­ki­tić, Pe­ri­šić - Man­džu­kić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.