U sta­nu u No­vom Za­gre­bu naš­li 2,5 kg am­fe­ta­mi­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Za­gre­bač­ka po­li­ci­ja ju­čer se po­hva­li­la zap­lje­nom 2,5 ki­lo­gra­ma am­fe­ta­mi­na, uz na­po­me­nu da je ri­ječ o naj­ve­ćoj ovo­go­diš­njoj zap­lje­ni te dro­ge na po­dru­čju Hr­vat­ske. Osim što je za­pli­je­nje­na dro­ga, uhi­će­na su i dvo­ji­ca 26-go­diš­nja­ka. Je­dan, M. Dž., po­li­ci­ji je ot­pri­je poz­nat po slič­nim dje­li­ma, dok F. Z. do sa­da ni­je pri­jav­lji­van. Obra­da nad nji­ma pro­ve­de­na je na­kon što se doz­na­lo da se dro­ga pro­da­je u jed­nom sta­nu u No­vom Za­gre­bu. Pre­tra­gom tog sta­na, osim dro­ge te 8770 ku­na i 100 eura, na­đe­na je i jed­na ruč­na bom­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.