Za 10 ku­na iz­let bro­dom po Ko­pač­kom ri­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš) (slš)

Svo­ja vra­ta po­sje­ti­te­lji­ma ši­rom otva­ra Kopački rit, u ne­dje­lju od 9 do 17 sa­ti. Iz­let bro­dom od 45 mi­nu­ta sta­jat će 10 ku­na po oso­bi, a bro­do­vi će po­la­zi­ti s pris­ta­ni­šta Ve­li­ki Sa­ka­daš sva­kih po­la sa­ta. Ulaz­ni­ce se ku­pu­ju od 8 sa­ti u pri­jem­nom cen­tru.

Cen­tar “Ivan Štark” u Osi­je­ku za ško­lo­va­nje uče­ni­ka s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju do­bit će no­vih 500 kva­dra­ta. Do­grad­njom no­ve zgra­de, uz pos­to­je­ću, sa­gra­dit će se osam no­vih uči­oni­ca i sen­zo­rič­ke so­be. Inves­ti­ci­ja je 4,2 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.