Mo­ni­ca: Po­gle­daj­te ovo ti­je­lo, što će Bil­lu ne­što dru­go

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard Ka­ra­kaš

Pri­pad­nik taj­ne služ­be ko­ji je osi­gu­ra­vao Bil­la Clin­to­na obja­vio pi­kan­te­ri­je iz nje­go­va ra­ska­la­še­nog ži­vo­ta Po­la go­di­ne pri­je pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra u SAD-u, na ko­ji­ma će Hil­lary Clin­ton bi­ti kan­di­dat De­mo­krat­ske stran­ke, u jav­nost do­la­zi knji­ga Garyja Bri­nea, pri­pad­ni­ka taj­ne služ­be ko­ji je osi­gu­ra­vao nje­zi­na su­pru­ga Bil­la Clin­to­na u vri­je­me pred­sjed­nič­kog man­da­ta. Bri­ne ne opi­su­je po­ten­ci­jal­ne aten­ta­te na pred­sjed­ni­ka, već eska­pa­de ko­je je taj­na služ­ba ima­la zbog Bil­lo­vih sek­su­al­nih avan­tu­ra. Ve­li­ki dio knji­ge po­sve­ćen je Mo­ni­ci Lewin­sky, no ona ni­po­što ni­je je­di­na Clin­to­no­va lju­bav­ni­ca ko­ja je “ha­ra­la” po Bi­je­loj ku­ći. Taj­na služ­ba Mo­ni­cu je pu­ne dvi­je go­di­ne pu­šta­la bez pi­ta­nja i po­go­vo­ra, no sve dok jed­nom pri­li­kom ni­je na­iš­la na za­tvo­re­na vra­ta. Na­ime, u to­me tre­nut­ku Bill Clin­ton bio je u re­zi­den­ci­ji s kće­ri pot­pred­sjed­ni­ka Wal­te­ra Mon­da­lea. Pu­nih sat vre­me­na če­ka­la je na ula­zu dok je Bill bio na “raz­go­vo­ri­ma” s mla­dom no­vi­nar­kom. Mo­ni­ca je bje­s­nje­la i uda­ra­la pri­pad­ni­ke osi­gu­ra­nja. U jed­nom tre­nut­ku po­ka­za­la im je i svo­ju vit­ku fi­gu­ru uz pi­ta­nje: “Zar mu stvar­no još ne­što tre­ba dok ima ovak­vo ti­je­lo na ras­po­la­ga­nju?”, pi­še Bri­ne u svo­joj knji­zi. Opi­su­ju se i re­ak­ci­je ta­daš­nje pr­ve dame, a sa­da pred­sjed­nič­ke kan­di­dat­ki­nje Hil­lary Clin­ton ko­ja je, zna­ju­ći za su­pru­go­ve avan­tu­re, raz­bi­ja­la po­kuć­stvo po Bi­je­loj ku­ći. Jed­nom je i no­ka­uti­ra­la Bil­la, ko­ji se slje­de­ćeg ju­tra po­ja­vio s ve­li­kom mas­ni­com na oku.

Za­jed­no u kam­pa­nji Bill Clin­ton ne pro­pu­šta ni­je­dan skup u pred­sjed­nič­koj kam­pa­nji su­pru­ge Hil­lary

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.