Mi­ros­la­vu Mi­ško­vi­ću pet go­di­na za­tvo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Sr­p­ski po­du­zet­nik Mi­ros­lav Mi­ško­vić osu­đen je ju­čer na pet go­di­na za­tvo­ra i nov­ča­nu kaz­nu od osam mi­li­ju­na di­na­ra (65.000 eura) jer je po­mo­gao si­nu Mar­ku da uta­ji 320,3 mi­li­ju­na di­na­ra, od­nos­no tri mi­li­ju­na eura po­re­za. Pr­vos­tu­panj­skom pre­su­dom Spe­ci­jal­nog su­da u Be­ogra­du vlas­nik Del­ta Hol­din­ga os­lo­bo­đen je op­tuž­bi za mal­ver­za­ci­je s ces­tov­nim po­du­ze­ćem. Tu­ži­telj­stvo za or­ga­ni­zi­ra­ni kri­mi­nal u za­vr­š­noj ri­je­či za­tra­ži­lo je da se Mi­ško­vić osu­di na 12 go­di­na za­tvo­ra. Taj­kun Mi­ros­lav Mi­ško­vić ni­je bio pri­su­tan na iz­ri­ca­nju pre­su­de.

Od­vjet­ni­ca Rag­gi osvo­ji­la je 67,6% gla­so­va i vo­dit će glav­ni ta­li­jan­ski grad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.