$ / ku­na 6,636

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net

Iz­nos od 11 mi­li­jar­di do­la­ra za 19,5% di­oni­ca tvrt­ke tek je po­čet­na ci­je­na, a ru­ski čel­nik na­da se da će part­ne­ra pro­na­ći u Ki­ni ili In­di­ji Ma­ri­na Šu­njer­ga Pred­sjed­nik Ru­si­je Vla­di­mir Pu­tin od­lu­čio je što pri­je pro­da­ti 19,5 pos­to udje­la u naf­t­nom di­vu Ro­s­njef­tu, a za go­to­vo pe­ti­nu kom­pa­ni­je oče­ku­je naj­ma­nje 11 mi­li­jar­di do­la­ra. Ru­ski je čel­nik ko­men­ti­rao po­ten­ci­jal­nu pro­da­ju krat­ko re­kav­ši – tre­ba nam no­vac, ali to ne zna­či da će se Ro­s­njeft pro­da­ti u bes­cje­nje. Pu­tin, na­ime, tra­ži stra­te­škog part­ne­ra ko­ji ni­je škrt. Ako pos­tig­ne ci­je­nu od 11 mi­li­jar­di do­la­ra os­tva­rit će naj­ve­ću pri­va­ti­za­cij­sku tran­sak­ci­ju u po­vi­jes­ti Ru­si­je, a ujed­no pos­ti­ći i pro­da­ju na ra­zi­ni tr­žiš­ne ci­je­ne.

Ni­sko za­du­že­na zem­lja

Ro­s­njef­to­vom di­oni­com tr­gu­je se uz pro­sječ­nu go­diš­nju ci­je­nu od 5,59 do­la­ra po di­oni­ci, a ka­ko se pro­da­je oko dvi­je mi­li­jar­de di­oni­ca, ci­je­na ko­ju oče­ku­je Krem­lj slič­na je onoj ko­ju su sprem­ni pla­ti­ti ula­ga­či na tr­ži­štu ka­pi­ta­la. Ipak, nes­luž­be­no se spo­mi­nje da je 11 mi­li­jar­di do­la­ra tek po­čet­na ci­je­na jer Ru­si­ja ni­je pri­si­lje­na na ovu pro­da­ju. Pu­tin je mo­žda re­kao da mu tre­ba no­vac i za­is­ta u pro­ra­ču­nu ima du­bi­oze ko­je ovom tran­sak­ci­jom mo­že za­tvo­ri­ti, ali uvi­jek tre­ba zna­ti da je Ru­si­ja iz­u­zet­no ni­sko za­du­že­na zem­lja ko­ja na svjet­sko tr­ži­šte ka­pi­ta­la uvi­jek mo­že iz­a­ći s ob­zi­rom na to da je udio du­ga u BDP-u ni­ži od 18 pos­to. Di­oni­ce Ro­s­njef­ta po­nu­đe­ne su In­di­ji i Ki­ni pa pro­da­ju naf­t­ne tvrt­ke mno­gi vi­de i kao pr­vok­las­ni po­li­tič­ki ma­ne­var ko­jim će Pu­tin do­dat­no uč­vr­sti­ti sa­vez s dvi­je svjet­ske ve­le­si­le. Ula­zak azij­skih ze­ma­lja u Ro­s­njeft ja­ča Pu­ti­na u vre­me­ni­ma kad su kri­ze u Ukra­ji­ni i Si­ri­ji os­la­bi­le nje­gov po­lo­žaj na me­đu­na­rod­nom pla­nu i do­ve­le do du­go­traj­nih sank­ci­ja. Do­sad je Ru­si­ja pre­pus­ti­la dio naf­t­nog di­va tek Bri­tish Pe­tro­le­umu i svo­jim gra­đa­ni­ma.

Dvos­tru­ka ko­rist

Se­ri­jom tran­sak­ci­ja ti­je­kom 2013. BP je ste­kao 19,75 udje­la u Ro­s­njef­tu, ali je pre­pus­tio Ro­s­njef­tu da pot­pu­no pre­uz­me TNK BP. Ru­si su im da­li oko 13 pos­to di­oni­ca i 12,5 mi­li­jar­di do­la­ra za prev­last u bri­tan­skoj tvrt­ki, a BP je po­tom ku­pio još 5,6 pos­to Ro­s­njef­ta za 4,87 mi­li­jar­di do­la­ra. Ro­s­njeft je tom tran­sak­ci­jom pre­uzeo kon­tro­lu nad kom­pa­ni­jom ko­ja ima 60 mi­li­jar­di do­la­ra go­diš­njih pri­ho­da, dok sam Ro­s­njeft ima oko 91 mi­li­jar­du do­la­ra go­diš­nje. Dvos­tru­ka ko­rist oče­ku­je se i kod ove pro­da­je, a da bi Pu­tin i ovaj put mo­gao do­bi­ti du­go­roč­no vi­še ne­go što da­je, po­ka­zu­je i sprem­nost Ki­ne i In­di­je da se za­jed­no uklju­če u tran­sak­ci­ju, iako to jav­no ni­su po­t­vr­di­li. Iz In­di­je i Ki­ne mo­glo se ču­ti tek da ne­će bi­ti ri­va­li. Na­ja­va pro­da­je Ro­s­njef­ta po­di­gla je ci­je­nu di­oni­ce 5 pos­to na svim bur­za­ma na ko­ji­ma se njo­me tr­gu­je pa sad tvrt­ka, una­toč pa­du ci­je­ne naf­te i sank­ci­ja­ma Ru­si­ji, ima tr­žiš­nu vri­jed­nost od 56 mi­li­jar­di do­la­ra. Ro­s­njeft je bio za­in­te­re­si­ran za ula­zak u vlas­nič­ku struk­tu­ru Ine pa se kra­jem 2013. čak i pi­sa­lo da je spre­man pre­uze­ti ve­ćin­ski pa­ket do­ma­će naf­t­ne in­dus­tri­je ta­ko da Vla­da pro­da 19,8 pos­to svo­jih di­oni­ca, a MOL kom­ple­tan udio u Ini. O po­ten­ci­jal­noj tran­sak­ci­ji ni­je se ču­lo iz služ­be­nih ka­na­la, ali ru­ska tvrt­ka ni­je skri­va­la in­te­res za ula­ga­nje u Hr­vat­sku, što je do­ka­za­no i spo­ra­zu­mom Vla­de RH i Ro­s­njef­ta u lip­nju 2013.

Pu­tin će uvu­ći dvi­je azij­ske si­le i ta­ko pre­ko ener­ge­ti­ke po­vu­ći po­li­tič­ki po­tez ko­jim uč­vr­š­ću­je po­zi­ci­ju na svjet­skoj sce­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.