UE­FA KAŽNJAVAJUĆI RH PO­TI­ČE HU­LI­GA­NE. ONI ZA­TO I PRAVE NE­RE­DE

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

UE­FA je u po­s­ljed­njih pet go­di­na kaz­ni­la Hr­vat­sku s vi­še od po­la mi­li­ju­na eura. Ju­čer je sti­glo no­vih 100.000 eura zbog div­lja­nja na Sa­int-Éti­en­neu. Hu­li­ga­ni na sta­di­oni­ma iz­a­zi­va­ju ne­re­de ka­ko bi is­pro­vo­ci­ra­li kaz­nu svo­joj dr­ža­vi. Njih sank­ci­je HNS-u po­ti­ču na dalj­nje ak­ci­je. Kaž­nja­va­njem HNS-a za­pra­vo se na­gra­đu­je hu­li­gan­sko re­ke­ta­re­nje. Ka­da već kaž­nja­va­ju RH za in­ci­den­te nji­ho­vih te­ro­ris­ta sa sta­di­ona, lo­gič­no bi se bi­lo za­pi­ta­ti za­što se po is­tim kri­te­ri­ji­ma EU ili UN ne obra­ču­na­va­ju s te­ro­ris­ti­ma ka­da pos­tav­lja­ju bom­be iz­van sta­di­ona. Zna­či li to da bi u Fran­cu­skoj, Bel­gi­ji, SAD-u i dru­gim zem­lja­ma bi­lo si­gur­ni­je ka­da bi se baš te dr­ža­ve ili one odak­le do­la­ze te­ro­ris­ti kaž­nja­va­lo na­kon sva­kog ma­sa­kra. Iako ni­su za us­po­red­bu, bom­ba­škim na­pa­di­ma u ko­ji­ma gi­nu ne­duž­ni lju­di i in­ci­den­tu na sta­di­onu na ko­je­mu su tek bi­li ugro­že­ni, ipak, za­jed­nič­ki su cilj osve­ta i na­sil­na bor­ba pro­tiv ak­tu­al­nih vlas­ti. Pod pla­štom ru­še­nja HNS-a, a sve u ci­lju sra­mo­će­nja dr­ža­ve, “hr­vat­ski na­vi­ja­či” bru­tal­no pre­mla­ću­ju, cr­ta­ju svas­ti­ke, iz­a­zi­va­ju ne­re­de, skan­di­ra­ju uvred­lji­ve uzvi­ke. Ža­los­no je što dio jav­nos­ti bla­go­nak­lo­no gle­da i na vlas­ti­to te­ro­ri­zi­ra­nje. Čak su i njih hu­li­ga­ni uvje­ri­li ka­ko je sve to zbog Ma­mi­ća i Šu­ke­ra, za­bo­rav­lja­ju­ći da su to is­to ra­di­li i pri­je. Pri­mje­ri­ce, njih ni­je bi­lo 2006. u Li­vor­nu ka­da su ti­je­li­ma cr­ta­li ku­kas­ti križ ili na broj­nim dru­gim utak­mi­ca­ma gdje su iz­a­zi­va­li ne­re­de. Hr­va­ti umjes­to da od tak­vih za­šti­te, pri­mje­ri­ce Šu­ke­ra, jed­nog od naj­ve­ćih hr­vat­skih bren­do­va, po­ma­žu im gu­ra­ti ga u bla­to. Još je čud­ni­je ka­ko se mno­gi na­tje­ču u pri­zi­va­nju kaz­ne. UE­FA čak i ne bi mo­gla objas­ni­ti os­lo­ba­đa­ju­ću od­lu­ku ka­da iz RH do­la­ze po­ru­ke - kri­vi smo. Pri tom se čak mla­ko spo­mi­nje osi­gu­ra­nje na sta­di­onu i or­ga­ni­za­to­re ko­ji su pro­pus­ti­li div­lja­ke s pi­ro­teh­ni­kom. Po­red njih mo­gli su uni­je­ti i bom­be. UE­FA bi mo­ra­la pro­pi­ta­ti na­čin svo­ga ra­da. Oso­bi­to što je u sve­mu i sa­ma kri­va. Mo­žda bi tre­ba­li raz­mis­li­ti kak­vi bi učin­ci bi­li ka­da bi umjes­to kaz­ne HNS-u od­lu­či­li upla­ti­ti mi­li­ju­ne eura za bor­bu pro­tiv na­si­lja. Ta­kav po­tez hu­li­ga­ne bi des­ti­mu­li­rao. Shva­ti­li bi da vi­še ne mo­gu po sa­daš­njem sce­na­ri­ju iz­nu­đi­va­ti sank­ci­je. Hr­vat­sku i sva­ku dr­ža­vu tre­ba kaž­nja­va­ti ako po­ti­če iz­gred­ni­ke ili se ne obra­ču­na­va s nji­ma. U ovom slu­ča­ju RH i nje­zin HNS sa­mo su ta­oci. To sva­ka­ko ne zna­či da ne sno­se dio kriv­nje. Tre­ba­li su već odav­no uves­ti stro­že za­ko­ne. That­c­he­rov­ske. Sa­da, baš ka­da je dr­ža­va u va­ku­umu, stvo­re­na je kri­tič­na ma­sa za nji­ho­vo do­no­še­nje. Ako ih se usvo­ji, hu­li­ga­ni će utak­mi­ce umjes­to s tri­bi­na gle­da­ti u za­tvo­ri­ma. U tak­vom am­bi­jen­tu na­vi­ja­či bi po­če­li do­la­zi­ti na sta­di­one, a dr­ža­va bi se mo­gla po­no­si­ti sport­skim oz­ra­čjem. Je­di­na “šte­ta” bit će uči­nje­na UE­FA-inim bla­gaj­na­ma. Bit će znat­no praz­ni­je. Mo­žda je di­je­lom i u to­me pro­blem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.