Druš­tve­no ko­ris­ni rad pre­od­goj za za­ve­de­ne div­lja­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Žar­ko De­lač dipl. ing. iz Za­gre­ba

Naj­no­vi­ji u ni­zu or­ga­ni­zi­ra­nih na­vi­jač­kih div­lja­nja na no­go­met­nim te­re­ni­ma iz­rav­ni je atak na hr­vat­sku re­pre­zen­ta­ci­ju i hr­vat­sku dr­ža­vu ko­ji su ma­nje-vi­še svi osu­di­li. No, za­bri­nja­va­ju­ća je pri to­me či­nje­ni­ca ka­ko po­je­din­ci u to­me tra­že oprav­da­nje ve­za­no za ak­tu­al­nu si­tu­aci­ju u no­go­me­tu. Pri to­me su upit­ne naj­ma­nje dvi­je stva­ri? Kak­va je to si­tu­aci­ja ko­ju u Hr­vat­skom no­go­met­nom sa­ve­zu (HNS) ne­de­mo­krat­skim me­to­da­ma tre­ba pro­mi­je­ni­ti uzi­ma­ju­ći pri to­me u ob­zir us­pje­he na­še re­pre­zen­ta­ci­je ili klup­ske za­gre­bač­kog no­go­met­nog klu­ba? Sme­ta­ju li ne­ko­me ti us­pje­si, je li ri­ječ o za­vis­ti ili jed­nos­tav­no že­le bi­ti dio tog ko­la­ča? Ako je raz­log za ove ne­re­de smje­na vod­stva HNS-a i HNK Di­na­ma, ima­ju li is­te mo­ti­ve i no­go­met­ni hu­li­ga­ni iz Ma­đar­ske, Ru­si­je, En­gle­ske? Ka­že se ka­ko do­bar iz­go­vor zla­ta vri­je­di, ali pot­pu­no je jas­no da bi hu­li­ga­ni, ako ih ne za­us­ta­vi­mo, pro­naš­li ne­ki dru­gi raz­log za stva­ra­nje ne­red. Na ža­lost, ne­za­do­volj­ni­ka je uvi­jek bi­lo i bit će i oni su lak pli­jen ko­ji se ko­ris­ti i u po­li­tič­ke svr­he. Na­ime, za­što bi sa­mo po­li­ti­ča­ri bi­li po­troš­na ro­ba ko­ju je mo­gu­će ku­pi­ti, pro­da­ti ili pre­pro­da­ti. Iako je ova ljud­ska ka­rak­te­ris­ti­ka za­pi­sa­na u na­šim ge­ni­ma, kod ne­ko­ga je vi­še, a kod ne­ko­ga ma­nje iz­ra­že­na jer ipak mo­ral i eti­ka ni­su još pa­li u pot­pu­ni za­bo­rav. To do­bro zna­ju i po­je­di­ne sku­pi­ne ko­je ko­ris­te su­di­oni­ke ne­re­da na tri­bi­na­ma i iz­van njih za svo­je ci­lje­ve. Ri­ječ je o vr­lo plod­nom tlu jer se ne ra­di o is­tin­skim na­vi­ja­či­ma, već hu­li­ga­ni­ma ko­ji svo­je frus­tra­ci­je i obi­telj­ske pro­ble­me rje­ša­va­ju na no­go­met­nim sta­di­oni­ma, gdje im je to do­pu­šte­no! Zbog to­ga tre­ba za­bo­ra­vi­ti na sve ali­bi­je, oprav­da­nja i slič­ne ne­ute­me­lje­ne iz­ja­ve i raz­miš­lja­nja o uz­ro­ci­ma ovak­vih rad­nji, već od­luč­no i be­skom­pro­mis­no kre­nu­ti u obra­čun s hu­li­ga­ni­ma. Pri to­me op­će­ko­ris­tan druš­tve­ni rad tre­ba i mo­ra bi­ti jed­na od me­to­da ne kaž­nja­va­nja, već pre­od­go­ja za­ve­de­nih, uglav­nom mla­đih Hr­va­ta. Upra­vo je na­gla­sak na Hr­va­ti­ma još jed­nom do­kaz ka­ko sa­mi sebi na­no­si­mo naj­ve­ću šte­tu, što je i obi­lje­ži­lo na­šu po­vi­jest, iz ko­je ni­smo ni­šta na­uči­li. Vri­jed­nos­ti su u druš­tvu po­re­me­će­ne pa je nor­mal­no da me­di­ji is­mi­ja­va­ju bi­sku­pe, star­le­te do­bi­va­ju knji­žev­ne na­gra­de, a ubo­ji­ce za vo­la­nom os­lo­ba­đa­ju­će kaz­ne! Po­zi­tiv­ni pri­mje­ri te­ško do­la­ze u jav­nost, a tra­di­ci­onal­ne ljud­ske vri­jed­nos­ti iz­vrg­nu­te su ru­glu. Za­to nam pred­sto­ji du­go­traj­na i te­ška bor­ba za pro­mje­nu tak­vog sta­nja, a mo­žda je i na­ja­va pri­je­vre­me­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra do­bar po­če­tak za to?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.