Evi­dent­no je da ins­ti­tu­ci­je ni­su ra­di­le svoj po­sao

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - An­ki­ca Ben­ček či­ta­te­lji­ca iz Za­gre­ba

Ni­je me bri­ga za UEFU, ni­je me bri­ga za kaz­ne bi­lo ko­me u spor­tu, ali me ja­ko bri­ga za do­jam, sta­tus i rej­ting Hr­vat­ske u svi­je­tu. Bri­ga me za ove mom­ke ko­ji sr­ce i du­šu da­ju za Hr­vat­sku na te­re­nu. Bri­ga me za sve one is­kre­ne do­mo­lju­be, na­vi­ja­če i os­ta­le gra­đa­ne ko­ji od sra­ma ne mo­gu ho­da­ti uz­dig­nu­te gla­ve, zbog ove sra­mo­te, u Fran­cu­skoj. Evi­dent­no je ka­ko ins­ti­tu­ci­je ni­su ra­di­le svoj po­sao ni u jed­nom po­dru­čju, pa ni u spor­tu i no­go­me­tu. Re­zul­ta­ti to­ga su ovo što sad ima­mo u ci­je­loj dr­ža­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.