HDZ je u ve­li­koj ne­vo­lji, ali i u ve­li­koj pri­li­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Kak­ve su sve bi­zar­nos­ti kod nas mo­gu­će po­la­ze­ći već od sa­mo­uni­šta­va­ju­ćeg HDZ-ova lu­pin­ga s ni­zom po­greš­nih po­te­za iz­ve­de­nih ra­di uza­lud­nih po­ku­ša­ja spa­ša­va­nja To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka u re­ži­ji ta­ko ve­li­ke stran­ke s tak­vom po­vi­ješ­ću. Još ju­čer po­li­tič­ki “ve­li­ka­ni” Ivan Do­ma­goj Mi­lo­še­vić, Ivan Šu­ker, aka­de­mik Želj­ko Re­iner, Dar­ko Mi­li­no­vić... sa­mo­uvje­re­no su di­je­li­li po­li­tič­ke lek­ci­je da bi pod te­re­tom svi­ma vid­lji­vih svo­jih ne­bu­lo­za tek ju­čer pot­pi­sa­li svo­je po­li­tič­ko umi­rov­lje­nje. Da­ka­ko, ako u HDZ-u ko­nač­no shva­te ka­ko su u ve­li­koj ne­vo­lji, ali i u ve­li­koj pri­li­ci. Bi­zar­no je i ne­za­bi­lje­že­no u na­šoj ko­je­či­me bo­ga­toj po­li­ti­ci da se Ka­ra­mar­ko ak­ti­vi­rao za rad u ras­pu­šte­nom par­la­men­tu. Zas­tup­ni­ci će vje­ro­jat­no ovo­ga tjed­na odra­di­ti pre­os­ta­li po­sao, osim ako ne bu­de iz­van­red­ne po­tre­be, dok će Ka­ra­mar­ku man­dat tek on­da bi­ti ak­ti­vi­ran, od su­bo­te 25. lip­nja! Ko­ji je jav­ni smi­sao nje­go­va ak­ti­vi­ra­nja!? S ob­zi­rom na to da je na­kon “na­ka­rad­ne” od­lu­ke Po­vje­rens­tva za sp­rje­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa pod­nio os­tav­ku na mjes­to pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de, pre­ma član­ku 15c Za­ko­na o obve­za­ma i pra­vi­ma dr­žav­nih

Ni­je li bi­zar­no što je To­mis­lav Ka­ra­mar­ko ak­ti­vi­rao svoj man­dat u ras­pu­šte­nom Sa­bo­ru? Ni­je jer će bi­ti na duž­nos­nič­koj pla­ći!

duž­nos­ni­ka Ka­ra­mar­ko ne­ma pra­vo na duž­nos­nič­ku pla­ću po is­te­ku man­da­ta (šest mje­se­ci po 18.400 ku­na i šest mje­se­ci 9200 ku­na). Jer, duž­nos­nik ko­ji je raz­ri­je­šen na osob­ni zah­tjev ne­ma pra­vo na tu pov­las­ti­cu ako na duž­nos­ti ni­je pro­veo “naj­ma­nje go­di­nu da­na”. Za sa­bor­ske zas­tup­ni­ke to ne vri­je­di, od­go­vo­re­no nam je iz Hr­vat­skog sa­bo­ra, jer Za­kon o pra­vi­ma i duž­nos­ti­ma zas­tup­ni­ka u Hr­vat­skom sa­bo­ru ne­ma slič­nog ogra­ni­če­nja. Most je pred­la­gao uki­da­nje te pov­las­ti­ce, ali na to ni­su pris­ta­li ni HDZ ni SDP. S ob­zi­rom na to da je opo­zvan, a ni­je pod­nio os­tav­ku, Ti­ho­mir Ore­ško­vić mo­že uži­va­ti duž­nos­nič­ku pov­las­ti­cu, ali ne i os­ta­li čla­no­vi Vla­de ko­ji su te­me­ljem Us­ta­va bi­li pri­si­lje­ni pod­ni­je­ti os­tav­ku. Za raz­li­ku od njih, Ka­ra­mar­ko se “sna­šao”. Pi­ta­nje je i što je s odred­bom iz Za­ko­na o iz­bo­ri­ma zas­tup­ni­ka u Hr­vat­ski sa­bor pre­ma ko­joj mi­ro­va­nje zas­tup­nič­kog man­da­ta “ne mo­že tra­ja­ti ma­nje od šest mje­se­ci”. Na­ime, pre­ma iz­vješ­ću Man­dat­no- imu­ni­tet­nog po­vje­rens­tva Ka­ra­mar­ku je mi­ro­va­nje man­da­ta za­po­če­lo 22. si­ječ­nja 2016. i spo­me­nu­ti rok is­tje­če 22. sr­p­nja. Pi­ta­nje je i tko bi se sa­da u ure­đe­noj prav­noj dr- ža­vi even­tu­al­no ti­me htio i tre­bao ba­vi­ti kad već nit­ko u Sa­bo­ru ni­je. U Sa­int-Éti­en­neu smo uz, za ne­upu­će­ne bi­zar­nu hu­li­gan­sku pred­sta­vu, is­to­dob­no ne­s­vjes­no, jer nam je zbog te­ži­ne tre­nut­ka ba­klja­du te­ško ogo­li­ti od no­go­met­no-po­li­tič­kog kon­tek­s­ta, svje­do­či­li i “su­per­hik” pa­ra­dok­su. Hr­vat­ski he­ro­ji, ju­na­ci, vi­te­zo­vi, prin­če­vi i ka­ko sve me­di­ji u eufo­ri­ji ne te­to­še tu sku­pi­nu rad­ni­ka tre­nu­tač­no vri­jed­nih 288 mi­li­ju­na eura ili vi­še od dvi­je mi­li­jar­de ku­na, prek­li­nja­li su broj­ča­no ot­pri­li­ke jed­na­ku sku­pi­nu hu­li­ga­na, ko­ji su bez­vri­jed­ni na tr­ži­štu ra­da ili im se u naj­bo­ljem slu­ča­ju vri­jed­nost mje­ri u de­se­ci­ma ti­su­ća ku­na na go­diš­njoj ra­zi­ni, da im do­pus­te da odra­de još tih ne­ko­li­ko mi­nu­ta svo­ga pos­la. Te su mol­be ta­da vri­je­di­le dva mi­li­ju­na eura pre­mi­ja ko­li­ko bi igra­či do­bi­li za po­bje­du umjes­to re­mi­ja i za pla­sman u osmi­nu fi­na­la Eura. To­li­ko nov­ca ona sku­pi­na si­ro­ma­ha ne mo­že za­ra­di­ti da odra­di pun rad­ni vi­jek. Ne ču­di što su no­go­met­ni bo­ga­ta­ši uži­va­li sve­srd­nu po­dr­šku či­ta­ve nacije ko­ja bi tu sku­pi­nu si­ro­ma­ha u tim tre­nu­ci­ma naj­ra­di­je lin­čo­va­la. Ka­ko ne bi, kad je ve­ći dio nacije za­lu­đen od mo­guć­nos­ti re­ali­za­ci­je ma­lo sport­skog za­do­volj- stva i na­ci­onal­nog po­no­sa, a da ne go­vo­ri­mo o to­mu ko­li­ko ko­ris­ti bi od tog us­pje­ha ima­li mno­gi tr­gov­ci, vlas­ni­ci ka­fi­ća, pro­izvo­đa­či pi­ća, tu­ris­tič­ke agen­ci­je, me­di­ji, po­li­ti­ča­ri... Kad bi bi­lo jed­no­krat­no mo­gu­će, igra­či i HNS odrek­li bi se do­brog di­je­la ako ne i cje­lo­kup­ne svo­te ka­ko bi iz­bje­gli ri­zik ko­jem su iz­lo­že­ni. Ali oči­to ni­kad ne­će bi­ti tog nov­ca i tog ri­zi­ka ko­ji bi ih na­tje­rao da se ri­je­še bez­a­ko­nja i ne­mo­ra­la u svo­jim re­do­vi­ma ko­ji je uz ino­zem­ne iz­nim­ke ipak di­je­lom ut­kan i u nji­ho­ve vri­jed­nos­ti na tr­ži­štu rad­ne sna­ge, ba­rem kad je ri­ječ o pr­vom mi­li­ju­nu. No­go­met odav­no ni­je sa­mo igra, već vr­lo oz­bi­ljan biz­nis, oso­bi­to od 1995. ka­da je Europ­ski sud prav­de pre­ko slu­ča­ja bel­gij­skog no­go­me­ta­ša Je­ana Mar­ca Bo­sma­na uk­lo­nio i po­s­ljed­nje ba­ri­je­re za slo­bo­du tr­go­vi­ne no­go­met­nom rad­nom sna­gom. Bi­zar­no je i da je za 16 rad­nih mjes­ta u split­skoj upra­vi pod­ne­se­no 905 mol­bi, dok se Ivi­ca To­do­rić ža­lio ka­ko uz 3000 ne­za­pos­le­nih ku­ha­ra ni­je na­šao ni­jed­nog za svo­je ho­te­le te da se za dru­ge pos­lo­ve ja­vi­lo 200 ne­za­pos­le­nih, a os­ta­lo ih je ra­di­ti 40. Ako ni­je u pla­ći, mo­žda je pro­blem što tre­ba ra­di­ti u vri­je­me Eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.