A. Yel­c­hi­na prik­li­je­štio vlas­ti­ti auto­mo­bil

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - (sam)

Mla­du zvi­jez­du ko­ja je u se­ri­ja­lu glu­mi­la Che­ko­va auto je prik­li­je­štio o po­štan­ski san­du­čić. Umro je na li­cu mjes­ta An­ton Yel­c­hin, glu­mac ko­ji je u no­voj ver­zi­ji Zvjez­da­nih sta­za igrao Che­ko­va, poginuo je u bi­zar­noj ne­sre­ći ko­ja se do­go­di­la u dvo­ri­štu nje­go­ve ku­će u San Fer­nan­di­nu. Ka­ko je iz­vi­jes­ti­la po­li­ci­ja, glum­ca je u je­dan sat uju­tro uda­rio nje­gov vlas­ti­ti auto. Auto je na­vod­no bio iz­ba­čen iz br­zi- ne te se po­čeo kre­ta­ti na str­moj niz­br­di­ci i prik­li­je­štio glum­ca o zi­da­ni po­štan­ski san­du­čić, tik uz dvo­riš­na vra­ta. Na­ža­lost, od­mah je pod­le­gao oz­lje­da­ma. Tre­bao se na­ći s pri­ja­te­ljem ko­ji ga je do­šao po­tra­ži­ti na­kon što mu se ni­je jav­ljao na mo­bi­tel. Pri­ja­telj je još uvi­jek u šo­ku. Yel­c­hin je ro­đen pri­je 27 go­di­na u San­kt Pe­ter­bur­gu. Ro­di­te­lji su mu bi­li poznati kli­zač­ki par Iri­na Ko­ri­na i Vik­tor Yel­c­hin, ko­ji su bi­li zvijezde ba­le­ta na le­du. Kad mu je bi­lo sa­mo šest mje­se­ci, obi­telj je iz­bje­gla u SAD. Mla­di glu­mac igrao je u ni­zu ma­njih fil­mo­va pri­je ne­go što je svjet­sku sla­vu do­ži­vio ulo­gom Che­ko­va u no­vom iz­da­nju Zvjez­da­nih sta­za 2009. go­di­ne. Ulo­gu je po­no­vio u još dva di­je­la fran­ši­ze, a upra­vo mu je ulo­ga u po­s­ljed­njem di­je­lu, ko­ji će pre­mi­je­ru ima­ti u sr­p­nju, zad­nja u ži­vo­tu. Druš­tve­ne mre­že pu­ne su opro­šta­ja od Che­ko­va, a osim fa­no­va, s njim se poz­drav­lja­ju i mno­gi glum­ci opi­su­ju­ći ga kao div­nog ko­le­gu.

MILA KUNIS: Ash­ton se sav oza­ri ka­da go­vo­ri o na­šoj dje­voj­či­ci, ali i o dje­te­tu ko­je je na pu­tu. Sve ve­za­no za ro­di­telj­stvo kod njega je ta­ko pri­rod­no

Yel­c­hin se s obi­te­lji do­se­lio u SAD iz Ru­si­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.