Ro­nal­do ni­je u for­mi zbog ta­li­jan­ske lje­po­ti­ce?

Por­tu­gal­ski no­go­me­taš od­ne­dav­no je u ve­zi sa zvi­jez­dom re­ality showa Eli­som de Pa­ni­cis

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Sa­mir.mila@ve­cer­nji.net

Ro­nal­do je Eli­su pri­mi­je­tio u špa­njol­skoj ver­zi­ji showa “I’m ce­le­brity, get me out of he­re”, a upoz­na­li su ih pri­ja­te­lji na lje­to­va­nju na Ibi­zi Sa­mir Mil­la Je­dan od naj­bo­ljih no­go­me­ta­ša da­naš­nji­ce, por­tu­gal­ska zvi­jez­da Cris­ti­ano Ro­nal­do, či­ni se, ni­je u for­mi na ak­tu­al­nom Eu­rop­skom pr­vens­tvu. Lo­ša igra i pro­ma­še­ni je­da­na­es­te­rac ko­šta­li su Por­tu­gal po­bje­de u utak­mi­ci pro­tiv Aus­tri­je, a no­go­me­taš ni­je bri­lji­rao ni u pr­voj utak­mi­ci pro­tiv Is­lan­da. Oči­gled­na Ro­nal­do­va de­kon­cen­tri­ra­nost vje­ro­jat­no je po­s­lje­di­ca no­ve lje­po­ti­ce u nje­go­vu ži­vo­tu.

Po­ve­zi­va­lo ga se s mno­gi­ma

Na­kon lanj­skog pre­ki­da pe­to­go­diš­nje ve­ze s Iri­nom Shayk Ro­nal­da se po­ve­zi­va­lo s mno­gim dje­voj­ka­ma, no sr­ce mu je, iz­gle­da, osvo­ji­la ta­li­jan­ska lje­po­ti­ca Eli­sa De Pa­ni­cis (29). Ri­ječ je o zvi­jez­di re­ality showa, ko­ja je nas­tu­pa­la u špa­njol­skoj ver­zi­ji showa “I’m a ce­le­brity... Get me out of he­re!”. Ro­nal­do ju je ta­mo pri­mi­je­tio, a za­jed­nič­ki pri­ja­te­lji upoz­na­li su ih na lje­to­va­nju proš­log mje­se­ca na Ibi­zi.

Ka­ko bi to mo­glo ne bi­ti lju­bav

Či­ni se da je par ja­ko za­ljub­ljen, a to je i po­t­vr­di­la Eli­sa u raz­go­vo­ru za ta­li­jan­ski ma­ga­zin No­vel­la 2000. Na di­rek­t­no pi­ta­nje ka­ko ide lju­bav sa slav­nim no­go­me­ta­šem pr­sa­ta pla­vu­ša jas­no je od­go­vo­ri­la: “Lju­bav? Ka­ko bi to mo­glo ne bi­ti lju­bav?” Eli­sa De Pa­ni­cis na Ins­ta­gra­mu re­do­vi­to objav­lju­je fo­to­gra­fi­je na ko­ji­ma je oskud­no odje­ve­na, a tim fo­to­gra­fi­ja­ma iz­a­zi­va go­to­vo 250 ti­su­ća sljed­be­ni­ka. Za­nim­lji­vo je ka­ko se Ro­nal­da pri­je de­se­tak da­na po­ve­zi­va­lo s ko­lum­bij­skim mo­de­lom Pa­ulom Su­arez, ko­ja je vi­đe­na na nje­go­voj jah­ti. No či­ni se ka­ko se tu ra­di­lo o ve­zi za jed­nu noć.

Eli­su De Pa­ni­cis na Ins­ta­gra­mu pra­ti 250 ti­su­ća sljed­be­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.